Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for Bachelor´s Degree Students

Class at Faculty of Arts |
AAN200109

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Bakalářský seminář navazuje na předmět celofakultního společného základu Proseminář akademické práce a na povinný předmět Metodika výzkumu – andragogika a personální řízení. Záměr bakalářské práce je diskutován s vyučujícími i ostatními účastníky semináře a konzultován s předpokládaným vedoucím bakalářské práce, pozornost je zaměřena na volbu tématu práce, formulaci cíle a na postup zpracování.

Následně studenti v průběhu semináře prezentují projekt bakalářské práce, diskutována jsou teoretická východiska, důraz je kladen na metodiku práce. Zařazení předmětu v doporučeném studijním plánu do čtvrtého semestru studia poskytuje dostatek času pro konzultování záměru práce s potenciálním vedoucím, rozpracování podrobného projektu práce i případného empirického šetření.

K bakalářskému semináři jsou pro studenty zpracovány Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce Katedry andragogiky a personálního řízení.

Study programmes