Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar for Master´s Degree Students

Class at Faculty of Arts |
AAN500063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN500063 / DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ ANDR / Navazující magisterské studium 2018/2019 doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D. LS 0/2, povinný předmět Z / 2 kredity Cílem diplomového semináře je seznámení se zásadami vypracování diplomových prací, s požadavky na jejich odbornou úroveň a formální úpravu, s průběhem obhajob a s postupem při zadávání diplomových prací. Výstupem diplomového semináře je zpracování zadání diplomové práce. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Obecné zásady psaní odborných textů v sociálních vědách

2. Základní žánry odborných textů v sociálních vědách (kompilace, komparace, přehledová práce)

3. Zdroje využitelné při psaní diplomové práce

4. Zásady studia a práce se zdrojovými texty a dalšími materiály

5. Hlavní zásady publikační etiky

6. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce

7. Požadavky na odbornou úroveň diplomové práce (téma, cíl, struktura, metodika zpracování, rešerše odborných zdrojů k tématu práce, zhodnocení přínosu práce pro rozvoj oboru)

8. Výzkumné otázky a výzkumné cíle v diplomové práci

9. Citační norma

10. Citace a odkazy v diplomové práci (pravidla citování a odkazování)

11. Požadavky na formální úpravu diplomové práce

12. Obhajoba diplomové práce (zásady prezentace, podklady, diskuse)

13. Zadání diplomové práce Povinná literatura: KANPR. Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze,

2013. Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/PokynyBP_DP_LS2013.pdf (záložka Studium, položka Bakalářské a diplomové práce). KANPR. Příklady aplikace citační normy [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK,

2016. Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/CITOV%C3%81N%C3%8D.pdf (záložka Studium, položka Bakalářské a diplomové práce). Doporučená literatura: ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda,

1999. ISBN 80- 85927-69-1. MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta,

2006. ISBN 80-8063-219-7. SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum,

2004. ISBN 80-246-0871-5. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství SLON,

2005. ISBN 80-86249-40-7. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada,

2009. ISBN 978-80-247-2965-7. Zápočet: Podmínkou k zápočtu je odevzdání návrhu zadání diplomové práce a jeho ústní prezentace v seminární části předmětu. Prerekvizita: Prerekvizitou předmětu Diplomový seminář je předmět Vybrané metody a techniky sociálních výzkumů. Předmět Diplomový seminář je prerekvizitou předmětu Písemná práce.

Study programmes