Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar for Master´s Degree Students

Class at Faculty of Arts |
AAN500128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika obsahu předmětu:

1. Obecné zásady psaní odborných textů v sociálních vědách

2. Základní žánry odborných textů v sociálních vědách (kompilace, komparace, přehledová práce)

3. Zdroje využitelné při psaní diplomové práce

4. Zásady studia a práce se zdrojovými texty a dalšími materiály

5. Hlavní zásady publikační etiky

6. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce

7. Požadavky na odbornou úroveň diplomové práce (téma, cíl, struktura, metodika zpracování, rešerše odborných zdrojů k tématu práce, zhodnocení přínosu práce pro rozvoj oboru)

8. Výzkumné otázky a výzkumné cíle v diplomové práci

9. Citační norma

10. Citace a odkazy v diplomové práci (pravidla citování a odkazování)

11. Požadavky na formální úpravu diplomové práce

12. Obhajoba diplomové práce (zásady prezentace, podklady, diskuse)

13. Zadání diplomové práce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN500128 / DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 5AND / Navazující magisterské studium 2023/2024 doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

LS 0/2; povinný předmět

Z / 4 kredity

Cílem diplomového semináře je rozvoj předpokladů pro úspěšné zpracování diplomové práce. Prvotní záměr a následně podrobnější projekt diplomové práce jsou diskutovány s vyučujícími i s ostatními účastníky semináře, pozornost je zaměřena na problémy volby tématu diplomové práce, formulaci cíle a výzkumných otázek. Důraz je položen na požadavek konzistence práce (od volby zkoumaného problému přes zvolené výzkumné metody a techniky až po způsoby interpretace získaných dat). Probírány jsou rovněž otázky spojené s využitím vhodných vědeckých informací a odborné terminologie. V průběhu semináře je očekáváno pravidelné plnění a prezentování výsledků zadaných úkolů. V případě potřeby posílení kompetencí ke zpracování empirického šetření je studentům doporučován povinně volitelný předmět Vybrané metody a techniky sociálních výzkumů, případně jako volitelný rovněž předmět Metodika výzkumu – andragogika a personální řízení (ve studijním plánu bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení) či předmět celofakultního společného základu Proseminář akademické práce, který poskytuje základní kompetence k práci s odbornými texty.

Study programmes