Charles Explorer logo
🇬🇧

The Rhythm of the Poem

Class at Faculty of Arts |
ABO100548

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) organizační záležitosti, sylabus a náplň semináře, úvod do problematiky, základní pojmy

2) základní pojmy v praxi – rozbor konkrétních básní. Přízvuk, slabika, versifikační systémy, sylabotónický verš a metra

3) vývoj českého verše; práce se sekundárními texty: odborná literatura a zdroje, knihovny, citace

4) versifikační systémy, cizojazyčný verš

5) časomíra – hexametr a pentametr,

6) další tradiční formy (alexandrín, blankvers,…)

7) diskuse nad odborným textem – časomíra, její vzestup a pád

8) rekonstrukce historické polemiky o verš Kytice – sylabický x tónický verš

9) rým a jeho typy, rytmická a sémantická funkce rýmu

10) uvolněný a volný verš, grafický verš, alternativní rytmotvorné prvky

11) diskuse nad základní odbornou literaturou

12) zevrubný rozbor konkrétní básně – aplikace všech dosavadních znalostí v praxi

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je úvodem do teorie verše, metriky a poetiky, rozšiřuje náplň předmětu Poetika poezie, prózy a dramatu. Provede studenty terminologií a představí základní odbornou literaturu a hlavní typy verše v češtině a dalších jazycích. Na materiálu vybraných básní z různých období si ukážeme vztah rytmu a metra, jazyka a verše, funkci rytmu v básnickém textu a jeho nositele a budeme hledat, jak rytmická stránka veršovaného textu spolupracuje s ostatními složkami a ovlivňuje smysl a vyznění celého díla. Kurz je určen především bakalářským studentům.

V LS obvykle volně navazuje seminář Poezie nahlas.