Charles Explorer logo
🇬🇧

Essentials of Editor's Work

Class at Faculty of Arts |
ABO100648

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je koncipován jako dvousemestrální.

V zimním semestru bude jeho obsahem především:

- seznámení s obsahem redakční práce a jejími jednotlivými etapami;

- seznámení s existujícími edičními přístupy k textu a obsahem práce editora;

- seznámení s typy edic;

- problematika výchozího vydání a historie textu;

- jazykové úpravy a aktualizace textu;

- obsah a podoba ediční zprávy (ediční poznámky).  

Jednotlivé etapy práce budou doprovázeny konkrétními praktickými cvičeními a úkoly.

Těžiště práce v letním semestru bude spočívat v samostatné přípravě vybraného textu k vydání, podle situace buď v digitální, nebo v tištěné podobě.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem semináře je nabídnout studentům možnost praktického osvojení základních úkonů, postupů a pravidel ediční a redakční práce.

Seminář tedy chce především poskytnout elementární přípravu pro budoucí práci editora a redaktora, ať už samostatnou, nebo v nakladatelství.

Konkrétní cíle práce: 1. Studenti v rámci semináře získají základní teoretické povědomí o možných přístupech k ediční práci a seznámí se s aktuální problematikou této oblasti (digitální edice, úpravy klasických textů atd.). Především si ale osvojí a prakticky procvičí postupy a znalosti potřebné pro ediční a redakční přípravu (beletristického) textu k vydání. Východiskem pro výklad a cvičení budou klasické i méně známé texty z 19. a počátku 20. století, především prozaické. Součástí výkladu bude ale i poučení o zvláštnostech přístupu k textům odborným, básnickým nebo dramatickým a o specifikách práce s texty starší či současné literatury. 2. Jako praktický výstup ze semináře studenti v letním semestru samostatně připraví edici kratšího (např. povídkového) textu podle svého výběru. V minulých letech se takto osvědčily např. texty z dosud zanedbávané oblasti počátků české literární fantastiky. Může však jít i o jiný typ textu (vybraný např. v souvislosti s bakalářskou nebo diplomovou prací nebo s jiným specifickým zájmem či úkolem studenta). Hotové texty mohou být publikovány, buď elektronicky, nebo (v případě dostatečných finančních prostředků) i knižně v rámci fakultní edice Limbus.