Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Training – Introduction

Class at Faculty of Arts |
ABO100773

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Organizace úvodní náslechové praxe: kurz kombinuje společné setkávání frekventantů v průběhu semestru a individuální studium, resp. individuální plnění zadaných povinností v rámci praxe (příprava, návštěvy školy, individuální observace, reflexe).

V průběhu semestru se uskuteční 5 společných seminárních setkání, a to v následujících termínech, vždy v čase konání kurzu, který je vypsán v rozvrhu (15.50 až 17.20): 1. 3. 10. 2023 (Začínáme již v 1. týdnu semestru.) / Úvodní setkání. V rámci prvního společného setkání na počátku semestru budou studenti seznámeni s koncepcí tohoto typu praxe, s úkoly, které budou v rámci praxe plnit, s podmínkami atestace, jakož i s dalšími specifiky tohoto typu praxe.) 2. 31.10. 2023 (1. část prezentace studentů) 3. 21. 11. 2023 (2. část prezentace studentů) 4. 5. 12. 2023 / Závěrečné setkání. Kurz bude uzavřen formou společného setkání a kritické diskuse s reflexí zadaných úkolů i celkového průběhu úvodní náslechové praxe.)

Obsahová náplň předmětu:

Studenti se v rámci praxe zaměřují na následující oblasti:1. Organizační struktura školy2. Legislativa v rámci školy a povinná dokumentace školy  3. Školní vzdělávací program a jeho koncepce vzhledem ke konkrétním potřebám školy 4. Školní vzdělávací program a koncepce výuky předmětu český jazyk a literatura5. Volba učebnic a dalších učebních materiálů vzhledem k ŠVP6. Přijímací řízení 7. Mezipředmětové vztahy - integrace učiva různých předmětů a/nebo předmětů a průřezových témat8. Projektové vyučování 9. Pozorování činnosti učitele z hlediska řízení učební činnosti (provázanost cílů – obsahu – forem – metod - hodnocení), zvládání chování žáků, pedagogické komunikace10. Inovativní přístupy ve výuce. Scénické (performační, divadelní) aspekty objevující se v průběhu běžných vyučovacích hodin11.Možnosti školy ve výchovném působení: Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce12. Intervence učitele v pedagogických situacích. Způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků v pozorované výuce nebo jiném edukačním prostředí 13. Spolupráce rodiny a školy14. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků15. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - práce ve výuce se žákem s SPU, s ADHD sy, s mimořádně nadaným žákem, se žákem s odlišným mateřským jazykem, se žákem zdravotně znevýhodněným, se žákem sociálně znevýhodněným16. Preventivní práce s rizikovým chováním u dětí a mládeže (ve třídě, ve škole), seznámení s Minimálním preventivním programem a s Minimálním preventivním programem proti šikaně

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní náslechová praxe je součástí bakalářského studia učitelství a představuje v systému pedagogických praxí úvodní typ praxe, jehož účelem je prvotní seznámení se se změnou role ve školském prostředí, zvykání si na pohled z jiné perspektivy, ale i s problematikou a cíli pedagogické praxe jako takové.

Úvodní náslechová praxe se zaměřuje především na reflexi prvních zkušeností adeptů učitelství s realitou škol, s legislativním rámcem školy a s jejím prostředím, přičemž student je zejména v roli pozorovatele pedagogického dění. Na základě tohoto typu praxe by se měl osvojit způsoby kritické reflexe školního prostředí, a to z různých úhlů pohledu vzhledem k předmětu pozorování.

Tento typ praxe plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko-psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat.

Study programmes