Charles Explorer logo
🇬🇧

Evaluation in Teaching; Creating Testing Tasks

Class at Faculty of Arts |
ABO400411

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Otázky výsledného hodnocení a klasifikace v ČJL a dílčího hodnocení v jednotlivých složkách předmětu; specifičnost předmětu v oblasti hodnocení

Výchozí aspekty klasifikace; otázky prolínání klasifikace v jednotlivých složkách předmětu; odraz jazykového myšlení žáka a jeho celkové jazykové kultury na hodnocení a klasifikaci

Problematika zjišťování úrovně ovládání učiva; místo hodnocení a klasifikace ve struktuře hodiny

Formy ústního a písemného hodnocení ve všech složkách předmětu

Úloha pozitivní motivace žáků při hodnocení; žák , partner; role zpětné vazby; tzv. prospěch žáka; nejčastější chyby při klasifikaci

Vztah žáka k oboru a k předmětu - soulad a nesoulad; otázky přitažlivosti předmětu pro žáka; požadavky společnosti na učitele ČJL; role autority učitele při hodnocení a klasifikaci žáků

Otázky čtenářské gramotnosti žáků; typy úloh pro její rozvíjení

Tvorba didaktického testu; uzavřené a otevřené testové úlohy; otázky problematických testů

Hodnocení a klasifikace na různých typech středních škol

Jak s odlišnou úrovní tříd a jednotlivých žáků při klasifikaci; problematické otázky spravedlivého hodnocení

Nejčastější problémové situace při klasifikaci; způsoby jejich řešení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá nejen praktickým využitím testových úloh při výuce ČJL, ale obecně otázkami hodnocení a klasifikace ve všech složkách předmětu; jednotlivé semináře směřují k aktuální učitelské praxi a nabízejí jednak rozličné způsoby hodnocení žáků, jednak modelové situace, s nimiž se učitelé ČJL ve své praxi setkávají nejčastěji. Součástí seminářů jsou diskuse jak o konkrétních otázkách hodnocení a klasifikace, a to včetně testování, tak o významu a způsobech hodnocení žáků v rámci jejich pozitivní motivace.