Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice of Literary Criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO400492

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1) Literární kritika jako pojem a termín

2) Jednotlivé koncepce literární kritiky

3) Současná česká literární kritika: literární periodika, kritické rubriky v tisku, literatura v mediích

4) "Nesamozřejmost literární hodnoty" a vznik literárněkritického soudu - individuální hodnotové axiomy, normy tradice a komunikační strategie

5) Výrazné osobnosti české literární kritiky a jejich metoda

6) Literárněkritická recepce výrazných děl a spisovatelů

7) Vlastní literárněkritická tvorba

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a také myslet nad literaturou.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast, plnění dílčích úkolů, přednesený kvalitní referát na zvolené téma, recenze na zvolenou knihu.

Charakteristika kurzu:

Seminář by měl být otevřenou diskusí nad klíčovými otázkami hodnocení literárního díla. Jednotlivá setkání budou věnována odlišnostem literárněhistorického a literárněkritického myšlení, průběhu, resp. logice vzniku, formulace a prezentace kritického soudu, otázkám vztahu mezi hodnotovými axiomy a normami a kritickými argumenty, místem kritiky v literárním diskursu atp. Vedle základního obeznámení s teoretickou problematikou, s problematikou výstavby kritické promluvy jako literárního textu, s komunikační strategií i s žánrovým rozrůzněním literární kritiky, by seminář měl studentům poskytnout rovněž základní orientaci v současném literárním životě, seznámit je s jednotlivých kritickými osobnostmi a časopisy a s jejich hodnotovými východisky.