Charles Explorer logo
🇬🇧

Essencials of Literary Criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO400494

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1) Česká literatura jakožto obor: náplň, vymezení, zaměření a jeho vývojové a funkční proměny; vymezení a pojetí základních literárněvědných disciplin

2) Základní příručky pro studium české literární historie a teorie (dějiny, slovníky, bibliografie) a možnosti jejich využití.

3) Základní pramenné zdroje (archívy, knihovny) - návštěva LA PNP, Národní knihovny, knihovny Ústavu pro českou literaturu.

4) Bibliografické údaje: citace, odkaz, uvádění pramenů

5) Základní principy textologie a ediční práce (nesamozřejmost vydávání textů, typy jednotlivých vydání, ediční a bibliografické poznámky, komentáře; nástroje práce editora a korektora)

6) Základní rysy odborného psaní o literatuře Druhy literárněvědné práce. Struktura seminární, ročníkové a diplomové práce

7) Základní pojmy deskriptivní poetiky

8) Základní pojmy deskriptivní naratologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace: Aktivní účast, plnění dílčích úkolů a závěrečný test založený na výkladu pojmů a jejich aplikovaném užití.

Charakteristika kurzu:

Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako "řemeslo" literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. Kurs má sloužit jako sjednocovací faktor, nabízející zřetelně vymezené znalosti, na něž se lze již v dalších kursech spoléhat. Zároveň ale by kurs neměl nabízet uzavřené, neproblematizované definice: měl by naopak ukazovat proměny smyslu i užití jednotlivých pojmů či konceptů Vzhledem k rozsahu jednotlivých termínů (především v posledních dvou okruzích) je pochopitelné, že valnou část z nich zvládnou studenti vlastním úsilím,a to na základě publikací doporučených vedoucími jednotlivých proseminářů.