Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Literary Theory in Europe

Class at Faculty of Arts |
ABO400515

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Uznává se i jako přednáška z Metod lit. vědy, v takovém případě předloží student písemnou práci doc. Bílkovi.

Požadavky pro získání atestace:

Zápočet: pohovor o pojednávaných tématech.

Zkouška: písemná práce. Rozhovor o předložené práci.

Charakteristika kurzu:

Přednáška má podat obraz příznačných evropských témat literární reflexe od antiky do počátků 20. stol. (Kurs je každoročně aktualizován.) Nechce podat pouhý popis témat, ale postihnout i systémovou povahu evropského myšlení o umělecké tvorbě, spor platónské a empirické linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou proto uváděna do souvislostí estetických a zčásti filozofických. V zimním semestru je charakterizován materiál od antiky po vrchol novověku: Platón, Aristoteles, Pseudolonginos, renesanční estetiky, francouzská teorie tragédie, dvě linie novodobého historismu, německé klasické myšlení, zejm. Schiller, Schelling, Hegel. V letním semestru nástup nového pojetí člověka a jeho uměleckého chování počínajíc 18. stoletím: měšťanská truchlohra (Diderot,

Lessing), otázky historické typizace (vývoje) umění (Winckelmann), Kantův obrat v estetickém myšlení, nová koncepce ?krásna? a ?vznešena?. Schiller jako autor Dopisů o estetické výchově. Schleiermacherova hermeneutika (a její pokračování do 20. stol.: Heidegger, Gadamer, Gadamerova diskuse s franc. myšlením postmoderny, Kostnická škola). Mytologická škola. Vznik historické poetiky u Scherera a Veselovského.

Kritika pozitivismu: ruský formalismus, Bachtin, strukturalismus.