Charles Explorer logo
🇬🇧

Textology

Class at Faculty of Arts |
ABO400517

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: 1. Úvodní seminář (diskuse nad programem semináře, rozdělení práce) 2. Textologické přístupy, ediční řešení - typy edic

Např.: Arthur Rimbaud: ?uvres compl?tes I. Poésies, ed. Steve Murphy (Paris, Honoré Champion Editeur 1999, s. 452-453; koncepce a realizace edic Národní knihovna a Knihovna klasiků (např.: Erben, K. J.: Kytice, ed. A. Grund, Praha 1948; Neruda, J.: Básně I., II., ed. Felix Vodička, Praha 1951, 1956); Ladislav Klíma: Mea (Praha, Torst 2005), ed. Erika Ebrams; Jiřina Hauková: Básně (Praha, Torst 2000), ed. Michael Špirit; Jan Kameník: Překlady (Praha, Triáda 1996), ed. Jiří Pelán; Jan Zahradníček: Knihy básní (Praha, NLN 2001), ed. Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček; též reprint např.: Zvěrokruh (Praha, Torst 2004), ed. Karel Srb 3. Práce s rukopisem

Např.: Ladislav Klíma: Boj o Vše (Praha, J. Pohořelý 1942), ed. Jaroslav Kabeš, (2. vyd. Olomouc, Votobia 1995). Srov. též Vander Meulen, D. L. a Tanselle, G. T.: A System of Manuscript Transcription. Studies in Bibliography 52, 1999, s. 202-213; 3.

D. S. Lichačev: Technika vydávání textů (D. S. Lichačev: Tekstalogija. Kratkij očerk /M.-L., Nauka 1964/, s. 69-98 a též na www.tekstologija.ru)

Bondi, S.: Černoviki Puškina (Moskva, Prosveščenie 1971) 4. Pravopisná příprava textu: Ladislav Klíma: Velký roman (Praha, Torst 1995), ed. Erika Abrams; Richard Weiner: O umění a lidech (Praha, Torst 2002), ed. Zina

Trochová; Šalda, F. X.: Básně (Praha, Torst 1997), ed. Zina Trochová a Mojmír Otruba, též např.: Spisy Bohumila Hraba

Srov. též Hrdlička, J.: Vydávání Richarda Weinera. Souvislosti 1997, č. 2, s. 220-232; Červenka, M.: Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi. Česká literatura 46, 1998, č. 4, s. 439; Bowers, F.: Regularization and Normalization in Modern Critical Texts. Studies in Bibliography 42, 1989, s. 80-103, též ankety: Upravovat staré texty? Hovory o knihách 3, 1939, č. 16, 9. 11., s. 9; č. 18, 7. 12. s. 5; č. 19. 1. 12., s. 6-7 a Anketa o úpravě starších a starých textů. Panorama 19, 1941, č. 3, 7. 3., s. 35; č. 4, duben, s. 50 a též Vlček, J.: Několik slov o našich vydáních Českých spisovatelů XIX. století. Praha 1906 5. Různočtení a varianty

Bohuslav Reynek: Básnické spisy (Zlín, Archa 1995), ed. Milada Chlíbcová; Dílo Jaroslava Seiferta (Praha, Akropolis); Naděžda Plíšková: Plíšková sobě (Praha, Torst 2000), ed. Michael Špirit;

Josef Škvorecký: Zbabělci (Praha, NLN 199?), ed. Michael Špirit

Srov. též Verze a varianty: Mukařovský, J.: Varianty a stylistika. In: J. M.: Kapitoly z české poetiky I. Praha 1948, s. 206-210 nebo in: J. M.: Studie z poetiky. Praha 1982, s. 187-190; Bowers, F.: Transcription of Manuscripts: The Record of Variants. Studies in Bibliography 29, 1976, s. 213-265; 6. Komentář a další aparát

Přemysl Blažíček: Kritika a interpretace (Praha, Triáda 2002), ed. Michael Špirit; Kurt Konrad: Ztvárněte skutečnost (Praha, ČS 1963), ed. Jiří Brabec; Karel Teige: Výbor z díla 1-3 (ČS, Aurora 1966-1994), ed. Jiří Brabec, Vratislav Effenberger, Květoslav Chvatík, Robert Kalivoda; Jan Zahradníček: Knihy básní (Praha, NLN 2001), ed. Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček; Václav Černý: André Gide (Praha, Triáda 2002), ed. Jiří Pistorius

Srov. též např.: Andrej Bělyj: Petěrburg (Leningrad, Nauka 1981), ed. L. K. Dolgopolov 7. Ediční poznámka

Ladislav Klíma: Mea (Praha, Torst 2005), ed. Erika Ebrams; Karel Poláček: Povídky, sloupky, fejetony (Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001), ed. Zina Trochová 8. Literárněhistorický komentář - úvodní studie, doslov - a další průvodní texty (např. text na záložku) ke Gellnorovu Donu Juanovi. 9. Elektronické zpracování textu. Shillingsburg, P. L.: Electronic Editions. In: Scholarly Editing in the Computer Age. University of Michigan 1996, s. 161-171; Shillingsburg, P. L.: General Principles for Electronic Scholarly Editions distributed at the MLA meeting in Toronto, December 1993; McGann, J.: Dialogue and Interpretation at the Interface of Man and Machine. Reflections on Textuality and a Proposal for an Experiment in Machine Reading na stránkách The Rossetti archive; McGann, J.: Visible and Invisible Books: Hermetic Images in N-Dimensional Space na stránkách The Rossetti archive. 10. Elektronické zpracování textu - www.ceska-poezie.cz; CD-ROM Česká elektronická knihovna, Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. ÚČL AV ČR 2002; Svadbová, B.: Plnotextová databáze české poezie 19. století. Česká literatura 2000, č. 3, s. 318-328; The Rossetti archive; University of Virginia's Electronic Text Center: http://etext.lib.virginia.edu/; http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm; Elektronnaja kniga: Mandelštam, O. 11. Závěrečná diskuse, shrnutí, otázky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace:

Zápočet bude udělen tomu, kdo se bude aktivně účastnit přípravy edice a kdo vystoupí v semináři s referátem na dané téma.

Charakteristika kurzu:

Cílem jednosemestrálního semináře je poskytnout prvotní vhled do textologické problematiky a seznámit studenty s vybranými problémy v ediční praxi. Na každé hodině se bude řešit konkrétní ediční problém nad přípravou knižní edice básnické skladby Františka Gellnera Dobrodružství Dona Juana, kterou budou studenti v jednotlivých krocích během celého semestru pořádat. Studenti současně budou dané ediční problémy v jednotlivých fázích konfrontovat s teoretickými texty i s příklady z dějin vydavatelské praxe, a tak hledat a aplikovat vlastní řešení. V závěrečných hodinách podnikneme krátký exkurz do problematiky elektronických edic.

Při přípravě edice bude mít skupina za úkol zjistit veškerá znění textu (rukopisy, opisy, časopisecké otisky, knižní vydání, včetně vydání v souborech), zvážit o jaké vydání budeme usilovat, stanovit výchozí text, ustavit pravidla pro případnou jazykovou úpravu textu, vytvořit poznámkový aparát, komentáře a koncipovat ediční poznámku.