Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Issues of Prose Fiction of the Second Half of the 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO400521

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tématické okruhy:

1) Čechy a cizina / domácí a cizí v pojetí prozaiků z okruhu Sládkova Lumíru (Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar, Tři legendy o krucifixu; František Herites: Arabesky a kresby, Tajemství strýce Josefa, Křemen a hlína, Jan Přibyl)

2) "Lumírovské" maloměsto malých politických třenic a velkých sexuálních konfliktů (Jan Lier: Píseň míru, Jaroslav Vrchlický: Loutky).

3) Dějiny každodennosti v prózách Zikmunda Wintra a Aloise Jiráska (Z. Winter: Pražské obrázky, Alois Jirásek: Rozmanitá próza 2, Drobné povídky a obrázky).

4) Wintrův Mistr Kampanus a jeho recepce.

5) Herrmannův Otec Kondelík a česká literatura.

6) "Platónské" dialogy (Jan Evangelista Kosina: Hovory olympské, Josef Holeček: Zájezd na Rus).

7) Regionální románová kronika (Josef Holeček: Naši I., případně i Jan Herben: Do třetího a čtvrtého pokolení, A.a V. Mrštíkové: Rok na vsi).

8) Obrazy selství (J.Š. Baar, Josef Holeček, J.K. Šlejhar, K.V.Rais?).

9) Naturalismus a prostor továrny (M.A. Šimáček: Duše továrny, Josef K. Šlejhar: Peklo aj.).

10) Antonín Sova a jeho prozaické dílo.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat známými i méně známými problémy české prózy 2. poloviny 19. století (respektive poslední třetiny 19. století). Výběr témat budou moci do jisté míry ovlivnit i účastníci semináře podle svých zájmů.

Podmínkou získání zápočtu bude aktivní účast na semináři a přednesení referátu.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.