Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of Catholic Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO400525

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1. Vývoj literárně-teoretického myšlení o vztahu náboženství/ideologie a literatury/umění; terminologie (křesťanská/katolická/spirituální/duchovní); stávající podoby této literatury (v české i zahraniční literární historii), její definice a dějiny těchto definic.

2. Posvátno (Otto, Eliade) a jeho vztah k umění. Posvátný čas a prostor; posvátné písně, pohádky.

3. Poetika posvátného-katolická literatura a její poetika.Intertextualita (možnost využití pojmu, zvl. ve smyslu R. Lachmannové). Náboženství jako architext (Genette). Aluze, motta, syllepse: literatur jak podvojný znak. Kompozice. Motivika. Fikční svět (specifika postavy, prostoru). Genologie: proměny žánru (např. vývoj žánru legendy: stč. literatura - Zeyer - Schulz - Durych)

4. Práce s konkrétními texty (lze upřesnit po dohodě s frekventanty kurzu).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadované vstupní znalosti: Elementární obeznámení s poetikou a literární teorií.

Požadavky pro získání atestace:Aktivní práce v semináři, přednesený referát na zvolené téma.

Charakteristika kurzu:

Seminář je zaměřen na problematický termín "katolická literatura". Sleduje vývoj a proměny tohoto pojmu (a pojmů obdobných/nahrazujících), a to i v širších souvislostech vztahu umění-náboženství-ideologie. V tomto bodě se seminář dotkne i mimoliterárních disciplín (religionistika, filosofie, sémiotika aj.), fundamentem a zároveň úhelným kamenem má však být literární věda. Těžiště přitom představuje hledání významu pojmu "katolická literatura" na základě poetiky literárního díla, tj. představa, že "katolicitu" je možno chápat jako svého druhu poetiku či "text" (architext ve smyslu Genettově). Teoretické předpoklady by měly být ověřeny na konkrétních textech (ať už tradičně jako "katolické" chápaných - např. J. Čep, tak i na textech, které s oblastí religiozity spojovány nebývají - např. J. K. Šlejhar, ale také např. současné rockové texty - Psí vojáci, Už jsme doma aj.).