Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO400527

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

A. Literatura a národní idea. Pojem a pojetí národního obrození, proměny programu a jeho realizace, osobnosti koncepce. Rukopisy.

B. Podoby poezie a prózy v první polovině 19. století. Ohlasová tvorba, preromantismus.Romantismus (kontext, polohy, kontrasty).

C. Nové možnosti, individualita a inovace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pro studenty dvouoboroveho studia.

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na semináři na základě četby, studia a excerpce určených děl, odborné literatury a pracovních materiálů; přednesený a písemně zpracovaný referát na vybrané téma; zápočtový test.

Charakteristika kurzu:

Seminář je zaměřen na poznávání vybraných význačných děl, osobností a jevů české literatury 19. století, které budou sledovány jednak s důrazem na dobové souvislosti a jejich proměny, jednak v průmětu různorodých dosavadních pohledů a přístupů literárního dějepisu a zároveň s ohledem metody a praktické postupy literárněhistorické práce.