Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetry Debuts in the Early 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO400540

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace:

Pro udělení zápočtu se předpokládá samostatné vypracování referátu, příprava podkladů pro kolegy v semináři a aktivní účast v hodinách.

Charakteristika kurzu:

V hodinách volitelného semináře se budou moci studenti seznámit s básnickými počátky autorů, kteří vstupovali do literatury v prvních letech nově vzniklé republiky. Úkolem semináře bude analyzovat a v dílčích sondách podrobněji prozkoumat básnické sbírky několika vybraných autorů, kteří vstoupili do literatury na přelomu 10. a 20. let 20. století a které spojuje generační příbuznost. Náplní semináře by se mělo stát důkladné čtení vlastních básnických sbírek (v některých případech jednotlivých časopisecky otištěných básní), jež by mělo provázet důkladné studium dobové recepce (popř. další sekundární literatury). V hodinách budeme postupně usilovat o přesnější definování jednotlivých poetik, hledat případné spojnice v tvorbě mladých autorů, stopovat genezi jejich veršové tvorby a sledovat její další směřování (v horizontu jedné dekády - tj. sledováním jejich další tvorby ve 20. letech 20. století).

Vedle básníků, jejichž tvorba byla již několikrát podrobena kritické reflexi a byla literárněhistoricky zpracována (např. J. Seifert, J. Wolker) - k jejich textům se obrátíme v úvodních hodinách semináře -, budeme usilovat o co nejdůkladnější zpracování děl autorů, kteří částečně zůstávali a zůstávají mimo zorné pole literárněvědného bádání (J. Čarek, A. Černík, J. Haussmann, J. Chaloupka, D. Chalupa, M. Jirko, Z. Kalista, Fr. Němec, A. M. Píša, I. Suk, B. Vlček ad.).