Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400570

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Forma: základní seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry ? předmět magisterského studia Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a případně i trochu myslet Požadavky pro získání atestace: aktivní účast, plnění dílčích úkolů: od studentů/studentek se očekává, že na každém seminář budou schopni hovořit o jednom konkrétním literárním díle či jednom jevu literárního života Charakteristika kurzu: Dvousemestrální literárněhistorický seminář je věnován české literatuře ?éry socialismu?, její větvi oficiální, ineditní i exilové. V prvním semestru bude látka probírána po jednotlivých literárně historických a tématických okruzích (příručky a učebnice, instituce, organizace, sjezdy, časopisy, budovatelská literatura, literatura s tématem války, literatura let šedesátých, ?normalizace? v literatuře, exil a samizdat). V druhém semestru pak budou jednotlivé semináře věnovány výrazným spisovatelským osobnostem, které budou vybrány po dohodě se studenty. Studenti a studentky by měli/měly být upozorněny/upozorněni na klíčová díla a také dostat základní informaci o společenské, kulturní a literární specifice daného období tak, aby byly/byli schopeny/schopni k interpretaci jednotlivých literárních textů přistupovat se znalostí dobového kontextu a svůj přítomný čtenářský prožitek konfrontovat s literárněhistorickou /literárněhistorickým perspektivou/pohledem. Tematické okruhy:

1) Historická a literárně historická charakteristika období

2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové)

3) Klíčová díla a klíčové polemiky

4) Proměny recepce ? literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude týkat románu a toho, jak se v české literatuře od 40. let dvacátého století proměňoval. Vycházíme z toho, že román je tradičně fenoménem na pomezí literatury a ne-literatury, tedy že k sobě poutá zájem širšího publika a že je také na tomto publiku daleko více závislý. Budeme si všímat proměn jeho struktury, ale také jeho funkcí, speciálně nás bude zajímat ten, ke komu se obrací: čtenář. Seminář nebude probíhat tradiční formou referátů a následné diskuse. Základní formou budou eseje. Každé naše setkání bude věnováno jednomu románu, ke kterému budou vždy zadány dvě témata (eseje).

Obě eseje budeme znát všichni dopředu (budou poslány formou e-mailu nejpozději den před konáním semináře). Na semináři autoři těchto esejů představí své základní teze a myšlenky. Následná diskuse pak bude směřovat k daným románům, tématům, ale i argumentaci autorů daných esejů.