Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times

Class at Faculty of Arts |
ABO400571

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

I. Recepce anticko-křesťanské literatury. Antická a biblická hermeneutika. Patristika. ?Translatio? antické a biblické literární tradice do evropských literatur.

II. Role evropského Západu a Východu při formování českého písemnictví na mojmírovské Moravě a v přemyslovských Čechách. Franská říše a karolínská renesance. Byzanc po období ikonoklasmu. Patriarcha Fótios a sv. Konstantin ? Cyril a Metoděj. Velkomoravská literární škola.

III. Přemyslovské Čechy ? diskutovaná země v recepci velkomoravského křesťanství a slovanského písemnictví. Staroslověnské a latinské legendy o českých světcích. I. staroslověnská legenda a legenda Kristiánova. Literatura svatovojtěšského kruhu. Politika Oty III. a osobnosti reformní benediktinské zbožnosti. Sázavský klášter a jeho odkaz. Rané české kronikářství: Kosmas a jeho pokračovatelé.

IV. Vstup staročeské literatury na scénu národních evropských literatur. Latina a tzv. vernakulární jazyky. Počátky českého dramatu. Písňová (lyrická) tvorba. Nejstarší české veršované legendy. Alexandreis. Rýmovaná kronika třč. Dalimila. Historické pozadí vzniku literatury v národním jazyce a nástup gotické kultury. Vztah česky a latinsky, popř. německy psané literární produkce. Reflexe Cisterciácké, františkánské a dominikánské spirituality v literatuře. Pražské Assisi na Františku. Legenda o svaté Anežce České. Devotio moderna.

V. Rozmach česky, latinsky, popř. německy psané literatury v českých zemích za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Literární dílo Karla IV. a dvorské centrum. Kronikářství, legendistika veršovaná i prozaická. Duchovní a světská poezie. Rytířská kultura a literatura v české podobě. Zábavná, vzdělavatelná a odborní próza. Drama.

VI. Rozpad středověké jednoty v husitských Čechách. Rozdělení literatury na husitskou a katolickou. Hus mezi národy, epochami a konfesemi. Filozoficko-teologický zákla mravních a sociálních názorů v jeho dílech. Husitská a katolická tvorba v období revoluce a po bitvě u Lipan do smrti krále Jiřího z Poděbrad.

VII. Renesance a humanismus v Čechách a na Moravě od konce vlády Jiřího z Poděbrad do bitvy na Bílé hoře 1620. Vztah české renesanční a humanistické literatury k evropským humanistickým centrům. Otázka literární životnosti českého humanismu. Dílčí epochy české humanistické literatury, charakterizované hlavními osobnostmi, směry, hnutími, skupinami apod.

VIII. Baroko jako pojem označující určité tendence v umění Starého a Nového světa. Specifičnost literárního života v pobělohorských Čechách jako důsledek politických, sociálních a náboženských represí panovníka, porazivšího revoltující české nekatolické stavy. Pobělohorská barokní literární Čechie v dílech domácích a exilových autorů. Historiografie, legendistika. Dílo B. Balbína. Poezie duchovní a světská. Kázání a mravněvýchovná četba. Próza zábavná. Knížky lidového čtení, tvorba pololidová a lidová.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Probíhá formou konzultací.