Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO400685

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je získání základních poznatků o stavbě české věty a o tvoření vět; výběrově se rovněž zaměřuje na základní jevy z oblasti nadvětné syntaxe. Pozornost se věnuje těm jevům, jejichž popis není podán jednotně, jako jsou pojmy věta a výpověď, větné vztahy formální i významové, vymezení větných členů, možnosti spojování vět do vyšších syntaktických jednotek, základní pojmy nadvětné syntaxe, slovosled a tematické posloupnosti.

V průběhu výuky se vychází z analýzy odborné literatury; praktické dovednosti se pravidelně prověřují na konkrétním jazykovém materiále.