Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistics Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO400687

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměřuje jednak na vybrané úseky z teorie stylu a textu, jednak na analýzu a interpretaci textů různých typů. Vychází jak z české tradice výzkumu stylu a textu, tak z vybraných přístupů zahraničních.

Zabývá se mj. těmito otázkami: Vymezování textu a stylu; analýza stylu; komunikační situace a její složky, tzv. stylotvorné faktory; odraz stylotvorných faktorů v textech, styl textů mluvených a psaných, transpozice mezi mluvenými a psanými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu; modely funkcí textů, koncepce funkčních stylů, její vývoj a současný stav.