Charles Explorer logo
🇬🇧

Language of Karel Havlíček's Letters

Class at Faculty of Arts |
ABO400757

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhované tematické okruhy:

Význam korespondence pro jazykovědný výzkum

Jazyky v korespondenci Karla Havlíčka

Čeština první poloviny 19. století

Reflexe pravopisných úprav 19. stol. v Havlíčkových dopisech

Stav jazyka zachycený v dopisech versus popsaný v dobových příručkách

Stylová rozmanitost Havlíčkovy korespondence (dopisy přátelům, rodině, úřadům, čtenářům novin...)

Vztah Havlíčkovy korespondence k jeho publicistice a beletrii

Německé vlivy v češtině 19. a 1. pol. 20. stol.

Změny v gramatickém systému češtiny od 19. do 21. stol.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář povede studenty k vlastním analýzám vybraných pravopisných a jazykových jevů jak v dopisech psaných Havlíčkem, tak Havlíčkovi adresovaných. Jako materiál budou využity dosavadní edice dopisů, fotokopie originálů, elektronické texty i jazykový korpus.

Seminář je určen pokročilým studentům bakalářského oboru Český jazyk a literatura, studentům navazujících magisterských oborů zajišťovaných ÚČJTK, ale také studentům jiných oborů, např. němčiny, latiny nebo historie.

Seminář je vypsán v souvislosti s grantem Korespondence Karla Havlíčka (GA ČR č. 406/12/0691).