Charles Explorer logo
🇬🇧

Toponymy of the countryside and the towns

Class at Faculty of Arts |
ABO400812

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1. Terminologický úvod, toponyma a jejich členění

2. Toponymie v městském a venkovském prostoru, funkce a specifika jednotlivých druhů toponym, problematika standardizace toponym, socioonomastický přístup

3. Pomístní jména (anoikonyma) a jejich klasifikace

4. Slovníkové zpracování anoikonym

5. Jazyková a mimojazyková stránka anoikonym

6. Urbanonyma a jejich funkce

7. Slovníkové zpracování urbanonym

8. Jazyková a mimojazyková stránka urbanonym

9. Neoficiální pojmenování v městském prostoru

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na problematiku zeměpisných jmen a jejich fungování v městském a venkovském prostoru.

Pozornost bude věnována jednak pomístním jménům, jednak jménům ulic a dalších veřejných prostranství.