Charles Explorer logo
🇬🇧

Error Analysis in Teaching Czech as a Foreign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO400899

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Jazyková chyba (v kontextu vyučování CJ)

2. Jazyková chyba a metody výuky CJ

3. Faktory ovlivňující přístup k chybě (žák / učitel)

4. Metody a formy opravy chyb

5. Význam chyb pro hodnocení a klasifikaci

6. Chyby v mluvených projevech

7. Chyby ve výslovnosti

8. Chyby v psaných projevech

9. Chyby receptivní

10. Evaluace a hodnocení ústní i písemné produkce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce s chybou je v současných moderních přístupech ke vzdělávání důležitou součástí vyučovacího procesu a jazyková chyba je trvalým předmětem zájmu lingvistů i lingvodidaktiků. Chyb se dopouštíme ve všech fázích učebního procesu, jak při nácviku učiva, tak při intenzivním procvičování i při testování míry porozumění nové látce. Jazykové chyby se vyskytují na všech úrovních znalosti cizího jazyka, tedy u začátečníků stejně jako u velmi pokročilých studentů. Chyby se nevyhýbají žádné řečové dovednosti, mluvenému ani psanému projevu, chybují studenti mladšího školního věku, a stejně tak i dospělí. Jedním z podstatných úkolů pedagoga v cizojazyčném vyučování je pak na nepřesné, nejasné, chybné vyjádření studenta adekvátně a fundovaně reagovat.

V rámci semináře si upřesníme termín jazyková chyba a osvěžíme si relevantní pojmy vztahující se k této problematice. Usouvztažníme problematiku jazykové chyby k základním metodám výuky cizích jazyků a zmíníme diskuzi o původu jazykových chyb. Prakticky si vyzkoušíme práci s chybou ve výuce a ukážeme si různé varianty korektivních strategií. Následně se podrobněji podíváme na chyby ve výslovnosti, v mluvených i psaných projevech nerodilých mluvčích a pokusíme se navrhnout postupy k jejich odstraňování. V závěru semináře se zaměříme na základní možnosti evaluace a hodnocení chyb v ústní i písemné produkci.