Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Roots of Contemporary Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO400950

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hláskosloví starší češtiny

Dějiny českého pravopisu

Morfologie starší češtiny - slovesa

Morfologie starší češtiny - jména

Kulturní a sociální dějiny češtiny a jiných jazyků v českých zemích

Vlivy jiných jazyků na češtinu v různých obdobích

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V této seminární části kurz prohlubuje znalosti studentů o dějinách češtiny, a to jak o vývoji jejího jazykového systému, tak o jejím vývoji mimojazykovém (sociálně-kulturním a sociálně-literárním) a o historii odborného zájmu o ni. Pomocí četby vybraných textů a cvičení k jednotlivým jazykovým jevům si studenti prakticky osvojí a upevní teoreticky získané poznatky z dané problematiky.