Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Theory of Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Metody literární teorie

Vyučuje:

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Forma: základní přednáška, 2 hod. týdně, 1 semestr - předmět navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy: 1) Teoretizace literární teorie 2) Přehled vývoje literárněteoretického uvažování a konstituování jednotlivých metodologií s důrazem na 20. století 3) "Tvrdá" fakta: "pravda", fakticita, "reálné", "realita", subjekt/objekt, aktuální svět; fikce, fiktivnost a fikcionalita jako konstitutivní rysy literatury

Metodologické směry: fenomenologie, sociologické přístupy, frankfurtská škola, archetypální estetika, marxismus, feminismus, nový historismus, postkoloniální studia, kulturální studia

Autoři: Roman Ingarden, Maurice Merleau-Ponty; Michail M. Bachtin; Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jürgen Habermas; Maurice Blanchot; Northrop Frye; Georg Lukács, Louis Althusser; Francois Lyotard, Jean Baudrillard; Stephen Greenblatt; Peter Burke, Heléne Cixous, Luce Irigaray, Linda Hutcheon; Gayatri Spivak, Edward Said, Homi K. Bhabha

Další klíčové pojmy: vrstva schematizovaných aspektů a vrstva zobrazených předmětů, místa nedourčenosti a jejich konkretizace; dialogičnost, polyfonie; zvýznamňovací praxe, sémiotický a symbolický, fenotext, ideologém; reference a reprezentace, autenticita 4) "Já": identita jako totožnost a jinakost; "já" jako znak; deteritorializace "já" v literatuře, ztrácení "já" v procesu psaní a hledání "já" v procesu čtení; konstrukty "já": Ego, archetyp, gender; "rukopis"

Metodologické směry: pozitivismus, psychologizující metody, výrazová estetika, psychoanalytické přístupy; hermeneutika, recepční estetika, psychologie čtenáře, afektivní stylistika, kognitivní věda

Autoři: Friedrich Schleiermacher; Hippolitte Taine, Bennedetto Croce, F. X. Šalda, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan; Roman Ingarden, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, E. D. Hirsch, Paul Ricoeur; Hans-Robert Jauss, Wolfgang Iser; Norman Holland; Stanley Fish; Rolland Barthes; Gilles Deleuze; George Lakoff a Mark Johnson

Další klíčové pojmy: empirický autor, obraz autora, autorský subjekt (implikovaný autor), záměr, intuice, výraz, génius, sebevýraz, Id a Ego, archetyp, hra označujícího; hermeneutický kruh, předsudek, rozumění, horizont, interpretační platnost; implikovaný a empirický vnímatel; aktualizace, zážitek, autentifikace; (subjektivní) konkretizace; interpretativní komunita 5) Nástroje uspořádávající literární text: jazyk, pojmenování, performativní potenciál literární promluvy

Metodologické směry: formalismus, strukturalismus, "nová kritika", sémiotika, teorie řečových aktů, poststrukturalismus a dekonstrukce

Autoři: Boris Ejchenbaum, Viktor Šklovskij, Boris Tomaševskij, Jurij Tyňanov, Roman Jakobson, Vladimir Propp; Jan Mukařovský; T. S. Eliot, I. A. Richards, William Empson, F. R. Leavis, John Crowe Ransom, Cleanth Brooks, W. K. Wimsatt a Monroe C. Beardsley, Wayne Booth; Claude Lévi-Strauss, A. J. Greimas, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Gérard Génette, Rolland Barthes, David Lodge, Jonathan Culler; Jurij M. Lotman, Michael Riffaterre, Umberto Eco, Thomas Pavel, Lubomír Doležel, Ruth Ronen, Marie-Laure Ryan; J. L. Austin, John Searle; Jacques Derrida, Paul de Man

Další klíčové pojmy: uspořádanost, substance, ozvláštnění, prostředek, motivace, metoda, syžet a fabule, dílo jako "stroj", "organismus" a "systém", literárnost, dominanta; funkce literárního díla, norma a hodnota, motorické dění a sémantické gesto, struktura a systém, záměrnost a nezáměrnost, artefakt a estetický objekt, konkretizace; autonomie, rétorika, organická jednota textu - text jako schránka pro význam, mnohoznačnost,hledisko, ironie, "close reading", kánon a tradice, klam záměru a klam emoce, implikovaný autor; vzorec, aktanty, vyprávění, intertextovost, transtextovost; mimesis, fikčnost, fiktivnost a autenticita, "otevřené dílo", "psané dílo" a "čtené dílo"; kód; význam a smysl; možné světy a fikční světy, interpretace a přeinterpretování; psaní, grafém, gramatologie, diferänce, textovost; tropus a alegorie 6) Nástroje uspořádávající literární dění: vliv, síla, moc, "předsudek", jedinečnost a jinakost, analogie, etika, politika, spektra, kanonizace a kánon, diskurs a diskursivní činnosti

Metodologické směry:

Autoři: Harold Bloom; Michel Foucault, Pierre Bourdieu; Terry Eagleton, Fredric Jameson

Další klíčové pojmy: hegemonie, vysoké a nízké, populární a elitní

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je věnována literárněteoretickým trendům 20. a počátku 21. století se zaměřením na metodologicky produktivní koncepty a terminologii tak, jak je lze vnímat ze synchronního úhlu pohledu. Řazení témat vychází z "klíčových" slov a konceptuálních pojmů soudobého uvažování o literatuře s tím, že se vrací ke konstituování a fungování těchto konceptů v průběhu 20. století v rámci jednotlivých "směrů" a osobností světové (byť se zúžením na transatlantickou oblast) literární teorie.

Absolventi kursu by měli být po jeho skončení schopni nejen hlubší orientace v jednotlivých metodologických tendencích a v proměnách jejich vývoje, ale měli by také prokázat schopnost dobírat se samostatných přístupů k řešení základních problémových okruhů, s nimiž se literárněteoretická metodologie potýká.