Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Literary History

Class at Faculty of Arts |
ABO500008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:  

Dějiny (dějepis) literatury nebo literární dějiny (dějepis)? [problém svébytnosti oboru, Wellek a jiní; Paul Veyne]

"Konec" dějin literatury a "nová" literární historie [diskuse v New Literary History a co následovalo]

Historiografie literatury v rámci humanitních disciplín - problém zpětné vazby a otázka reference [rigoróznost a rozvolnění - škola interpretace, Kostnice]

Literárněhistorický fakt a jeho interpretace: celky, řady, tendence, směry, vývoj, proměna, diskurs, událost a jiné pojmy ďábelské [orientace v pojmosloví]

Pojmy situace a kontext, "dějiny problematizace" [dějiny literatury a intelektuální dějiny, dějiny obrazivé myšlenky, léčba Foucaultem]

Filologie a literární historie [očišťování slova, významy a smysl]

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na základní metodologické problémy literární historiografie, na otázky spjaté s definicí jejího předmětu, na její modely, přístupy a otevřené možnosti. Přednáška sleduje dvojí cíl - v zastaveních nad některými příklady literárněhistorického uvažování a nad vybranými diskusemi o tradičních otázkách dějin literatury poukázat na živou povahu impulsů vzešlých jak ze sebereflexe oboru, tak ze střetů s novými metodologickými modely, a zároveň uvažovat o příležitostech, jaké historickému zkoumání uměleckého slovesného projevu skýtá dnešní situace, resp. o tom, co tuto situaci vyznačuje.

Jednotlivé přednášky postupují na dvou aktualizačních osách - v poukazu k obecným teoretickým, pojmoslovným a metodologickým problémům a v jejich tematizaci na konkrétních příkladech vybraných děl (českého) literárního bohemistického dějepisu, která podstatným způsobem orientovala proměny oboru.