Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Arts: An Introduction

Class at Faculty of Arts |
ABO500024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. semestr  

Kurz představuje hlavní průsečíky filosofického myšlení a básnické či literární tvorby v období od antiky po romantismus, a to na polích literární sebereflexe či literární teorie, teorie interpretace a hermeneutiky, filosofické estetiky, filosofické psychologie, rétoriky, etiky a politické teorie.  

I. Role a koncept autora a vypravěče

- múzičnost, inspirace, vize, zjevení, božské šílení: enthousiasmos a mania u Platóna, vřazení do širšího kontextu (Homér a Hésiodos; pseudo-Longínos), pozdější varianty platónského pojetí (pozdní středověk a renesance, romantismus)

- vize a receptivita fantazie: Macrobius a role snu ve středověké literatuře, filosofická psychologie proroctví, předobraz starozákonních proroků a Dante, středověké a barokní vize, ukáznění fantazie u Ignáce z Loyoly

- "technicita" a rétoričnost: vybrané sondy zvl. z římské a renesanční literatury

- sebeproměna vyprávěním: Augustinus, Dante, Montaigne  

II. Exegeze, interpretace, hermeneutika; hlubší smysl, skrytý smysl, hyponoia, alegorie

- Homér u novoplatoniků (a precedenty u Platóna); Órigenés a Augustinus; středověká interpretace Písma; středověké alegorie a alegorizace Vergilia; Dante, Spenser, Blake  

III. Jednání a charakter

- emoce, sebekontrola, exces; charakter a letory; parodie, komika, grotesknost; hellénistické školy a jejich vliv

- čin a svoboda, rozhodování a osud; tragičnost, naděje, spása

- literatura a epideiktická rétorika, chvála a hana. výchovná role literatury, politická role literatury