Charles Explorer logo
🇬🇧

The image of the estates social structure in Czech literature since Medieval Ages until the Czech Natioanl Revival

Class at Faculty of Arts |
ABO500026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Česká společnost u Kristiána.

Kosmovovo líčení mytických počátků z hlediska společenské diferenciace. Jeho český svět v dobách, líčených hodnověrnými svědky, a v jeho současnosti.

Proměny české společnosti u Kosmových pokračovatelů. Počátky Čech královských.

Panovník a šlechta v Staročeské rýmované  kronice třč. Dalimila. Srovnání s Druhým pokračováním Kosmovým a se Zbraslavskou kronikou.

Obraz panovníka, šlechty a měst v kronikách doby Karla IV.

Společenské spektrum karlovské doby v tehdejší zábavné próze.

Sociální skladba lucemburské epochy v poezii.

Náboženská a mystická tematika, zachycující reformní atmosféru doby.

Diferenciace české společnosti v kronikářském žánru doby husitské.

Obraz české renesanční společnosti v díle Bartoloměje Paprockého z Hlohol.

Možnosti bajky v zobrazení sociálního složení české společnosti - Dubraviova Theriobulia.

Čechy za tří předbělohorských Habsburků. Popis nebo hlubší sonda české společnosti?

Bělohorské události - příčiny, průběh, následky v díle křížovníka Jana Beckovského.

Jejich zpracování autorem Země dobré, tj. země české.

Obraz venkovanů v poezii smutku a vzdoru a v kronikách válečných let po Bílé hoře.

Vidění jednotlivých vrstev české společnosti v Pamětech F. J. Vaváka.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem bude postihnout stratifikaci české společnosti v literárních dílech od nejstarších písemných projevů v raném středověku až po národní obrození. Následující výběr témat lze doplnit o vlastní témata účastníků semináře při zahájení výuky.

Zároveň bude prodiskutována i sekundární literatura.