Charles Explorer logo
🇬🇧

Myth, cult and sacred text

Class at Faculty of Arts |
ABO500034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1)      Mýtus v kontextu religionistickém, filosofickém a kulturně antropologickém, základní pojmy (mýtus, mytologie,mýtizace, archetyp, …)

2)      Mýtus v literárním kontextu (vztah mýtus-epos-pohádka, mýtický hrdina, vypravěč a časoprostor)

3)      Autorský mýtus, román-mýtus

4)      Mýtická či mytologická narativita ideologické literatury (budovatelský román)

5)      Mýtizace obrazu a postavy v masové kultuře (comics, kultovní postava)

6)      Vztah mýtu a rituálu

7)      Problém kánonu

8)      Kult - kultické čtení

9)      Kulturní typologie vyprávění (židovské vyprávění, orientální…)

10)  Kultura a paměť, vzpomínkové figury

11)  Orální x sripturální vyprávění 10/10 Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57 ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH

1993. Epos o Gilgamešovi ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006, kap.1, 3, 4   17/10 ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant,

2004. LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996, kap. Věda konkrétního   24/10 Homeros: Odysseia Apollonios Rhodský: Argonautika   31/10 Ovidius: Proměny Orfeův sestup do podsvětí. Výbor z orfických textů.   ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor,

2001.   Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999 Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005 Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004 Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005 Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002 Pirkej avot. Praha, Sefer 1994     Bible, Korán WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka     OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad

1998. FLORENSKIJ, PAVEL ALEXANDROVIČ: Ikonostas. Brno, L.Marek

2000.     Novozákonní apokryfy Rukopisy z Nag Hammádí Píseň o perle

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem semináře je zasazení mýtu do literárního diskurzu, ovšem nikoli z hlediska žánrového, ale narativního. Pokusíme se zodpovědět otázku, zda se mýtus jako prapůvodní forma vyprávění, jež vytváří i specifického hrdinu, vypravěče i časoprostor, objevuje i v moderní literatuře - ať již jako variace, či autorský mýtus. Dalším sledovaným aspektem bude posvátno, vztah textu a rituálu; poetika posvátných, kultických textů a možnosti jejich čtení.