Charles Explorer logo
🇬🇧

Gesture in Language and Philosophy

Class at Faculty of Arts |
ABO500048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Úvod do problému

2.     Gesta ve starověku: Platón, Lucretius, Quintilianus

3.     Gesta ve středověku: Thierry ze Chartres a klášterní znakové jazyky

4.     John Bulwer a Thomas Hobbes

5.

18. století: Condillac a Rousseau

6.

18. století: abbé l’Epée aj.R. Pereire

7.

18. století: D. Diderot - Lettre sur les sourd-muets

8.     Pokud o kodifikaci gest u G. Austina

9.     Garrick Mallery a jeho studie o znakových jazycích severoamerických indiánů

10.   Fenomenologie gesta: M. Merleau-Ponty

11.   Současná Gesture studies: A. Kendon, D. MacNeill, J. Streeck

12.   Shrnutí a závěr

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu, který bude mít podobu jak historického přehledu (od Augustina do současnosti), tak systematické analýzy přesahující do lingvistiky a psychologie, bude ukázat jednak předpoklady a limity fonocentrického paradigmatu v lingvistice a filosofii, a jednak předložit určitou teorii jazyka (a jazykové akvizice), v níž by genetický a strukturní aspekt netvořil neslučitelnou alternativu. Otázka gesta a jeho vztahu k verbálnímu jazyku je pro myšlení problém přinejmenším od Platónova Kratyla.

Nicméně systematický zájem o otázku gesta zanamenáváme hlavně v 18. století v souvislosti s epistemologickými otázkami (Diderot, Condillac aj.), ale samozřejmě také s prvními pokusy o kodifikaci znakového jazyka (abbé l´Epée). O sémiotickou klasifikaci gest se ve století devatenáctém pokusí např.

Andrea de Jorio, Garrick Mallery nebo Wilhelm Wundt. Po dlouhé pauze se gesto stane předmětem zájmu až ve století dvacátém, a to jak ve spojení s verbální komunikací (D.

McNeill, A. Kendon, kromě jiného autor pozoruhodné knihy o znakových jazycích australských Aboriginců), tak s obnoveným zájmem o znakové jazyky (W.

Stokoe, Klima/Bellugi, Harlan Lane a později mnoho dalších: S. Goldin-Meadow, ve Francii Chr.

Cuxac atd. atd.), který zasáhne i tak odlehlé oblasti, jako je např. psychoanalýza (B. Virole, A.

Meynard). Na takto vytyčeném lingvisticko-filosofickém poli potom vyvstává řada otázek, kterým zde budeme věnovat pozornost.