Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature of the 19th Century from the Perspective of Text Editing

Class at Faculty of Arts |
ABO500056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:Etapy práce:1.    výběr časopisu a texty2.    charakteristika hlavních edičních problémů3.    ediční příprava textu4.    sestavení ediční poznámky, příp. komentáře5.    prezentace výsledků (textových problémů a jejich řešení) na seminářiVýchodiskem bude samostatná práce studentů, seminář tedy může (po dohodě) probíhat i blokovou formou, při využití konzultačních hodin vyučujícího.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je přispět k definování základních edičních problémů při vydávání české literatury 19. století.

Studenti budou pracovat s konkrétními, v posledních sto letech nevydanými texty z českých časopisů 19. století, podle vlastního výběru z obsáhlé nabídky, která zahrne období od dvacátých do devadesátých let 19. století. Předmětem našeho zájmu budou především texty prozaické, případně i naučné, v rozsahu max. 40 stran. Na základě obecných doporučení (Editor a text) se ve vztahu k vybranému textu pokusí stanovit míru zásahů, navrhnout a zdůvodnit své ediční řešení a provést ediční úpravy textu. Výsledkem jejich práce bude k vydání připravený text (nejčastěji povídky), opatřený ediční poznámkou a stručným komentářem.

Sylabus je koncipován jako praktická součást VVZ Metodologie ediční práce.