Charles Explorer logo
🇬🇧

Emotions, Visions, Dreams in Medieval, Hussite, Renaissance and Baroque Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500065

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Problematiku citů, emocí. Vizí a snů je třeba ve středověkých i pozdějších dílech vidět pod zorným úhlem specifičnosti této tvorby, inspirující se především tradičními a biblickými modely. Nelze proto přímo mluvit o životní inspiraci v dílech tohoto období. Přesto však můžeme do jisté míry shledávat psychologické prvky v líčení situací, konfliktních scén a reakcí hrdinů.

Sv. Řehoř Veliký. Dialogy. Vidění sv. Benedikta, vidění z dalších knih.

Vidění sv. Fursea.

Drythelmovo vidění.

Barontovo vidění.

Vidění wenlockého mnicha.

Vidění prosté ženy.

Vidění kněze Bernolda.

Vidění Karla Tlustého.

Walchelinovo vidění.

Vidění matky Guiberta z Nogentu. Alberikovo vidění.

Život, vidění a smrt bezelstného Orma. Tnugdalovo vidění. Gunthelmovo vidění.

Vidění jednoho mnicha. Očistec sv. Patrika - Vidění rytíře Oweina. Thurkillovo vidění.

Texty in Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Praha: Argo, 2011.

Vidění  a proroctví českých světců a jejich blízkých Sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, bl. Hroznata, sv. Anežka.

Postavy v Kosmově kronice pod vlivem emocí, uražené cti, pomstychtivosti atd.

Citový a snový svět ve Zbraslavské kronice (Václav III., Václav III., Jan Lucemburský).

Vidění a tajemné úkazy v díle Karla IV.

Vidění Jana Milíče z Kroměříže a Jana z Jenštejna.

Štítného Vidění sv. Brigity Švédské.

Vize v kázáních husitských kazatelů.

Barokní kazatelství s motivy vidění muk očistcových a pekelných. Delimau. Hřích a strach. Čeští kazatelé. Soubory: Malý svět jest člověk, Vítr jest život člověka, Svět jest podvodný verbíř, Staří slezští kazatelé

Giovanni Battista Manni Věčný pekelný  žalář, do češtiny převedl Václav Matěj Šteyer.

Smyslově emotivní prostředky barokních básníků při zobrazování věčné blaženosti, nebo očistcových a pekelných muk. Michna, Bridel. Robert Bellarmin. O věčné blaženosti svatých.

Smysly a emoce při cestě k zbožnému a dokonalému životu. Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Sv. František Saleský. Úvod do zbožného života.Dílo B. Bridela.

Požadavky k atestaci: Příprava vybraného tématu ve formě referátu jako úvodu do problematiky. Aktivní účast na seminářích.