Charles Explorer logo
🇬🇧

Myth, cult and sacred text

Class at Faculty of Arts |
ABO500082

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1)      Mýtus v kontextu religionistickém, filosofickém a kulturně antropologickém, základní pojmy (mýtus, mytologie,mýtizace, archetyp, …)

2)      Mýtus v literárním kontextu (vztah mýtus-epos-pohádka, mýtický hrdina, vypravěč a časoprostor)

3)      Autorský mýtus, román-mýtus

4)      Mýtická či mytologická narativita ideologické literatury (budovatelský román)

5)      Mýtizace obrazu a postavy v masové kultuře (comics, kultovní postava)

6)      Vztah mýtu a rituálu

7)      Problém kánonu

8)      Kult - kultické čtení

9)      Kulturní typologie vyprávění (židovské vyprávění, orientální…)

10)  Kultura a paměť, vzpomínkové figury

11)  Orální x sripturální vyprávění   8/10 Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57 ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH

1993. LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996, kap. Věda konkrétního   15/10 ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006, kap.1, 3, 4 ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant,

2004.     22/10 Apollonius Rhodský: Argonautica ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor,

2001. kap. Řecko a ukázněné myšlení   29/10 Sestup Ištar do podsvětí Sestup Inanny do podsvětí Orfeův sestup do podstvětí (In: Ovidius: Proměny + Výbor z orfických textů. Praha, Pavel Mervart,

2011.)   5/11 starozákonní apokryfy Tóra (Genesis + Exodus) Apokryfní - kniha Henoch, Umučení a Mučednictví a vidění Izajášovo (In. Knihy tajemství a moudrosti I., II.. Praha: Vyšehrad 1995,

1998)   12/11 Přběhy z talmudu. Praha, Portál 1999 Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005 Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004 Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005 Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002 Pirkej avot. Praha, Sefer 1994   19/11 Novozákonní apokryfy + křesťanská gnóze Píseň o Perle   26/11 Zjevní Petrovo, Druhá kniha Sibylliných věšteb, První zjevení Janovo (In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad,

2007) WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka   3/12 orientální tradice (Korán+ Příběhy tisíce a jedné noci) + nebo "ideologické mýty" 10/12 "ideologické mýty" 17/12 Salman Rushdie: Děti půlnoci

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem semináře je zasazení mýtu do literárního diskurzu, ovšem nikoli z hlediska žánrového, ale narativního. Pokusíme se zodpovědět otázku, zda se mýtus jako prapůvodní forma vyprávění, jež vytváří i specifického hrdinu, vypravěče i časoprostor, objevuje i v moderní literatuře - ať již jako variace, či autorský mýtus. Dalším sledovaným aspektem bude posvátno, vztah textu a rituálu; poetika posvátných, kultických textů a možnosti jejich čtení.