Charles Explorer logo
🇬🇧

Images of Jewry and Anti-Semitism in Czech Literature of the 19th and First Half of the 20th Centuries

Class at Faculty of Arts |
ABO500087

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře 19. století

Výběrový seminář, dvousemestrový, 2 hodiny týdně určen pro studenty bakalářského i magisterského studia  

Požadavky ke kontrole studia

Aktivní účast na semináři, plnění zadaných úkolů, vypracování seminární práce.    

Návrhy témat 1) Romantismus

K. H. Mácha: Cikáni (dokončeno 1835, vydáno 1957)

V. B. Nebeský: "Něco o poměru Slovanů a Židů" (Květy 1844), "Slované a Židé" (Květy 1845)

Siegfried Kapper: České listy (1846), příp. další díla 2) Žid jako komická figura v komedii: J. N. Štěpánek: Čech a Němec (1816), J. K. Tyl: Fidlovačka (1934) 

Postavy Židů v dramatech "filosemitů":  J. K. Tyl: epizodní postava Ezechiela ve Tvrdohlavé ženě (1849); J. J. Kolár: Pražský žid (1872, úprava V. Vančury z 30. let, vyd. 1959); Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost (1886) 3) Karel Havlíček a Jan Neruda jako antisemité?

Havlíček: posudek Českých listů Siegfrieda Kappera (Česká včela, listopad 1846) vs. J. E. Vocel, V. B. Nebeský, K. Sabina, F. B. Mikovec), ve Slovanu v říjnu 1850: Emancipace Židů

Neruda: Pro strach židovský (Studie, krátké a kratší), Zbožné kalendáře; Věčný žid (Žerty, hravé i dravé); Biblická romance; nekrolog na Kappera (NL 18. a 19. 6. 1879, in Literatura 3, 1966) 4)/5) Židé ve venkovské a regionální próze

Svatováclavský kalendář na rok 1873

Václav Kosmák: Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil (1889)

Jan Herben: Do třetího a čtvrtého pokolení, II. svazek, kapitola Icik Wolf: Gemischte Warenhandlung (1892, přepr. 1908 a 1921)

Mrštíkové: Rok na vsi (1903-4)

Holeček: Naši. V. kniha: Adamova svatba (1907) a VI. kniha: Rok smrti (1908)

J. Š. Baar: Jan Cimbura (1908), 5. kapitola III. dílu, film Fr. Čápa 6) Jiný obraz Žida ve venkovské próze a v historickém románu

Alois Jirásek: Mezi proudy II: Syn ohnivcův (1891)

Karel Klostermann: pov. Spravedlnost lidská (V srdci šumavských hvozdů, 1896), Potrestán, Na cestě k domovu (kniha Urvané listy, 1908; Na cestě k domovu, samostatně),  Srul, Matrikář (Šumavské povídky, 1925)

Gabriela Preissová: pov. Ismal Lövit (Porosené pavučiny, 1902)

Božena Benešová: pov. Kamarádi (kniha Tři povídky, 1914; rozš, s názvem Chlapci, 1927)

Růžena Svobodová: pov. ...a denně bude hudba hrávat pod vašimi okny (Černí myslivci, 1908) manžel

Vojtěch Rakous: Vojkovičtí a přespolní (1910, rozš, 1920 7) Hilsnerova aféra - oživení rituální vraždy 8) Negativní obrazy venkovských Židů u mladé generace 90. let

Petr Bezruč: Slezské písně (1909)

F. X. Šalda: Ležela země přede mnou, vdova po duchu... (Boje o zítřek, 1905) 9) Antisemitské časopisy přelomu 19. století

České zájmy, od listopadu 1885 do 1902, s občasnou přílohou "literární zábavník NOS", jeho nákladem i antisemitský román Dvě bytosti Františka Funka (1887) pokračovatel Naše zájmy (red. Antonie Hušková)

Naše obrana (Hradec Králové a Jičín, Josef Václav Najman, 1905-1907, rubrika Besídka) plzeňský týdeník Na stráž! v NK (1887 a 1888) 10) Židovské časopisy konce 19. a začátku 20. století

Kalendář česko-židovský (1881-1939), vydával Spolek českých akademiků-židů

Českožidovské listy (od 1894)

Rozvoj (od roku 1904, red. Viktor Vohryzek)  

Literatura:

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno 1923.

Týž, Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Od Jar. Vrchlického do doby přítomné. Brno 1930.

Pavel Eisner: O antisemitismu. Čin 4, 1932/33, č. 13. a č. 14, s. 291-3 a 327-40.

Otokar Fischer: Židé a literatura. Čin tamže, č. 32.

Tomáš Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993.

Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Praha 1994.

J. Svobodová: Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1989. Praha 1994.

Martin C. Putna: Česká katolická literatura v evropském kontextu. Praha 1998.

Alexej Mikulášek: Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Praha, Votobia 2000.

Jindřich Toman: Mumlání, špatná němčina a nedostatek citu. Židé v kontextu českého nacionalismu, 30. a 40. léta 19. století, in: Slavme slavně slávu Slávů slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006, s. 352-360.

Michal Frankl: "Emancipace od Židů". Český antisemitismus na konci 19. století. Praha 2007.

Walter Laqueur: Měnící se tvář antisemitismu. Přel. P. Šustrová. Praha 2007.

Judaica Bohemiae 46/2011. Číslo věnované antisemitismu Jana Nerudy.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace

Kurz se zabývá dosud málo zpracovávaným tématem, totiž obrazy Židů v novodobé české literatuře od doby obrození do roku 1945. Židé jako jiné a nábožensky odlišné etnikum byli v české společnosti vnímáni někdy se sympatiemi, ale častěji s nedůvěrou nebo s antisemitismem (který v 19. století nahradil starší antijudaismus). Rozdílné byly i reakce spisovatelů a publicistů s židovskými předky: někteří usilovali o asimilaci s českým prostředím (českožidovské hnutí), jiní se hlásili k německé kultuře; od začátku 20. století se objevil sionismus a později ojediněle návrat k ortodoxnímu judaismu a chasidismus (Jiří Mordechaj Langer). Specifickým tématem české literatury je zobrazení tradičního způsobu života Židů na Podkarpatsku (Ivan Olbracht) a také mentality a jazykového gesta asimilovaných židovských obchodníků a živnostníků (Karel Poláček).

Kurz je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia.

Je dvousemestrový, bude probíhat v ZS 2012/13 a v LS 2013.