Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Typology

Class at Faculty of Arts |
ABO500100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Typologický přístup k jazyku.

2. Tzv. samplování.

3. Typologické generalizace.

4. Slovosledná typologie.

5. Morfologická typologie.

6. Slovní třídy.

7. Gramatické vztahy.

8. Typologie Pražské školy.

9. Typologické explanace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Lingvistická typologie je nauka o zákonitostech a mezích variability přirozených jazyků. Ačkoli je kurz orientován na současné typologické paradigma, bude se věnovat i typologii Pražské školy. Úvodní část kurzu je věnována vymezení lingvistické typologie, jejímu pojmosloví a metodám.

Následující lekce detailně ilustrují empirické i teoretické aspekty typologie vybraných jazykových jevů, totiž slovosledu, morfologické struktury slova, slovních tříd (slovních druhů) a gramatických vztahů (větných členů). Závěrečná lekce patří typologickým explanacím.