Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Topics in Grammar and Lexicology I

Class at Faculty of Arts |
ABO500101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Gramatická kategorie čísla u jmen - podstata a vyjadřování, pravidelnosti a anomálie

II. Gramatické významy jmen a nominace - (formálně)morfologické a (lexikálně)sémantické vztahy

III. Gramatické významy a lexikální sémantika deiktických slov

 IV. Gramatické významy a lexikální sémantika nesamostatných (neplnovýznamových) slovních druhů

V. Morfologické a syntaktické vztahy nesamostatných (neplnovýznamových) slovních druhů

VI. Gramatické významy a sémantika sloves

VII. Lexikální sémantika a mimojazyková realita

VIII. Jazykový systém a měnící se mimojazyková realita

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář prohlubuje gramatické a lexikologické učivo z bakalářského programu. Je věnován analýzám vybraných zajímavých či problematických jazykových jevů a zkoumá možnosti jejich teoretického pojetí.

Rozbory se opírají o četbu odborné literatury, podle tématiky doplněnou o aktuální jazyková data (korpusy, slovníky apod.). Důraz je kladen na diskuse o vybrané problematice a na konfrontaci jejího dosavadního zpracování v odborné lingvistické literatuře (české i zahraniční).