Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Topics in Grammar and Lexicology II

Class at Faculty of Arts |
ABO500102

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konkrétní sylabus záleží na tématu, které si studenti zvolí. Podrobný sylabus bude tedy během semestru uváděn v Moodlu UK. Obecný program semestru popisuje anotace předmětu.  

V LS 2012/2013: teoretická část: základní odborná literatura česká i zahraniční o problematice významu předložek, prefixů a pádů v češtině, popř. i v dalších jazycích základní literatura o vybraném konkrétním jevu, který bude podrobněji analyzován průběžně: sběr a analýza konkrétního materiálu souvisejícího s probíranými tématy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá empirickým výzkumem gramatického jevu, který si zvolí účastníci semináře. Nejprve se zaměříme na dosavadní lingvistický popis daného jevu a budeme hledat jeho slabá místa. Poté definujeme hypotézy a pomocí korpusového a dotazníkového zkoumání získáme jazykový materiál. Následovat bude kvalitativní a kvantitativní analýza získaných dat. Výstupem semináře bude návrh popisu zkoumaného jevu.

V LS 2012/2013 se budeme věnovat sémantice prefixů, předložek a pádů a vztahy mazi nimi.