Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czech Language System

Class at Faculty of Arts |
ABO500104

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu, přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO. 2.

Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantita 3. Fonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar) 4.

Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm.

Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla) 5. Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie 6.

Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům 7. Flektivní morfologie jména: substantiva 8.

Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky 9. Slovotvorba: vybrané jevy 10.

Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax 11. Syntax souvětí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s výkladem historie jazykového systému češtiny, zejm. fonologićkého, morfo(no)logického, slovotvorného a syntaktického plánu. Hlavním metodologickým stanoviskem je funkční strukturalismus, zohledněny jsou však - jen v omezené míře - i další metodologické přístupy k diachronnímu materiálu (glottochronologie, historická sociolingvistika, konstrukční gramatika, kontaktologie, diachronní korpusová lingvistika, typologie, analytická fonologie).

Výklad vychází z funkčního strukturalistického přístupu (prací Komárkových, Lamprechtových, Jakobsonových, Vintrových, Šlosarových, Koskových, Bauerových, Němcových ad.). Pozornost je okrajově věnována i kontaktologii, zejména otázce vlivu němčiny na fonologii a otázce vlivu latiny na syntax.