Charles Explorer logo
🇬🇧

Hymnal and Creating Czech Colective Memory

Class at Faculty of Arts |
ABO500114

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kancionál a vytváření české kolektivní paměti    

Požadavky pro získání atestace: zájem, základní orientace v raně novověké literatuře a kultuře vypracování krátkého ústního referátu   

Charakteristika kurzu:

Zřejmě nejčastějším typem kancionálu se v českých dějinách stal výbor duchovních písní vícera autorů i škol "od počátků po současnost". Mnozí sestavovatelé kancionálů si tak byli dobře vědomi, že shromážděným repertoárem zároveň vytvářejí specifického průvodce po dějinách české duchovní písně, potažmo české slovesné a hudební tvořivosti, české zbožnosti či českého národa. Ostatně nejednou svůj koncept explicitně formulovali v paratextech zpěvníku, zejména na titulním listu, v předmluvě či v dedikaci. Často umně adaptovali již existující koncepty pro nové potřeby, nebo se stávajícími koncepty polemizovali a snažili se je nahradit vlastními "vynalezenými" tradicemi. Hymnografie tedy v českém prostředí mj. sloužila pro dané společenství jako důležitý legitimizační sebeidentifikační nástroj.  

V kurzu se zaměříme na dva nejfrekventovanější koncepty českých dějin raného novověku, jež byly definovány především konfesijně (z pozic církve katolické a církví ne-katolických), a to včetně jejich modifikací po konstituování českého pobělohorského exilu. Budeme sledovat, jak byly tyto koncepty formulovány pomocí kancionálových repertoárů i paratextů a jak se hymnografie ve vernakulárním jazyce v raném novověku podílela na definování identity českého společenství a jeho kolektivní paměti.                   

Tematické okruhy:

I. bratrský koncept v 16. století (J. Blahoslav)

II. luterský koncept na počátku 17. století (T. Závorka Lipenský, tvůrci Kancionálu z r. 1620)

III. pobělohorský exulantský koncept (J. A. Komenský, V. Klejch)   

IV. katolický předbělohorský koncept (V. Šturm, J. Rozenplut ze Švarcenbachu)

V. katolický pobělohorský koncept (J. Tanner, M. V. Šteyer,  V. K. Holan Rovenský, A. Koniáš)  

Prameny:

Jan Blahoslav, Písně duchovní evanjelitské,Ivančice 1564 (K12861).

Jan Rozenplut z Šwarcenbachu, Kancionál. To jest sebrání spěvův pobožných,Olomouc, J. Handl 1601 (K14907).

Tobiáš Závorka Lipenský, Písně chval božských, Praha, J. J. Dačický 1606 (K17176). 

Kancionál aneb Zpěvové církve evanjelitské, Praha, D. K. z Karlšperka 1620 (Knihopis - Dodatky IV).

Jan Ámos Komenský, Kancionál, Amsterdam, K. Kunrád 1659 (K03710).

Matěj Václav Štejer, Kancionál český, Praha, J. Černoch 1683 (K15935).

Matěj Václav Štejer, Kancionál český, Praha, J. K. Jeřábek 1687 (K15936).

Václav Karel Holan Rovenský, Capella regia musicalis, Praha, J. Laboun 1694 (K01458).

Václav Klejch, Evanjelický kancionál, Žitava, V. Klejch 1717 (K03972).

Antonín Koniáš, Cytara Nového zákona, Hradec Králové, V. J. Tybély 1727 (K04288).

VAŠICA, Josef (ed.): Jan Tanner: Muž apoštolský aneb Život a ctnosti ctihodného pátera Albrechta Chanovského z Tovaryšstva Ježíšova v českém království. Praha: L. Kuncíř 1932.    

Literatura:

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. (Přel. Martin Pokorný). Praha: Prostor 2001.

ASSMANN, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: Beck 2006. 

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina - SLÁDEK, Miloš - SVATOŠ, Martin (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: FÚ AV ČR - ÚČL AV ČR - HÚ AV ČR 2013.

Ducreux, Marie-Elisabeth: Hymnologia bohemica 1588-1764. Cancionnaires tchèques de la Contre-Réforme [rkp.]. Université de Paris 1982 (disertační práce).

Ducreux, Marie-Elisabeth: "Novost" hymnologického umění A. Michny z Otradovic stručně naznačena. Hudební věda 2001, s. 48n.

FUKAČ, Jiří - VYSLOUŽIL, Jiří (reds.): Slovník české hudební kultury. Praha, Supraphon 1997 (hymnologická hesla).

Jireček, Josef: Hymnologia bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do XVIII. století. Praha: KČSN 1878.

KONRÁD, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského I. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna 1881.

KOUBA, Jan: K blahoslavovské redakci českobratrských zpěvníků [Miscellanea musicologica XII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: V. Klejch a jeho Historia o vydání kancionálů v národu českém [Miscellanea musicologica XIII]. Praha: FF KU 1960.

KOUBA, Jan: Blahoslavův rejstřík autorů českobratrských písní a jeho pozdější zpracování [Miscellanea musicologica XVII]. Praha: FF UK 1962.

LOUTHAN, Howard: Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. (Přel. Zdeněk Rucki). Praha: Rybka 2011.

MALURA, Jan: Kancionál. In Merhaut, Luboš a kol. Lexikon české literatury 4/II. Praha: Academia 2008, s. 1899-1906.

MALURA, Jan: Písně pobělohorských exulantů (1670-1750). Praha: Academia 2010.

ŠKARKA, Antonín (ed.): Jan Amos Komenský: Duchovní písně. Praha: Vyšehrad 1952.

ŠKARKA, Antonín: Kapitoly z české hymnologie. In Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. (Ed. Jan Lehár). Praha: Odeon 1986, s. 190-302.

ŠKARPOVÁ, Marie: J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnologischen Tradition in der Mitte des 17. Jhs., Musicologica Brunensia  47, 2012, 1, s. 43-64.