Charles Explorer logo
🇬🇧

Pedagogical Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO500119

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:  

Pedagogická lingvistika vs. komunikace ve škole, charakteristika pedagogické komunikace, základní typy pedagogické komunikace, specifika jednotlivých typů ped. kom., zásady pro efektivní komunikaci, bariéry v ped. komunikaci, významné směry zkoumání pedagogické komunikace  

Komunikace učitele ve škole (komunikace verbální a neverbální, bariéry komunikace, zpětná vazba), faktory ovlivňující projev učitele (vyučovací předmět, typ školy, velikost třídy, druh kolektivu), analýza učitelova projevu na základě materiálů ze žákovských korpusů i dalších dostupných materiálů  

Komunikace žáka/studenta ve škole (analýza školních písemných prací žáků, analýza jejich ústního projevu ve vyučovací hodině, práce s žákovskými korpusy), rozvoj komunikativních dovedností žáků.  

Vyučovací hodina (typy interakce během vyučovací hodiny, samostatné nahrávání vyučovací hodiny, analýza nasbíraného materiálu)  

Učebnice a další materiály v pedagogické komunikaci (interaktivní tabule, výukové programy ad.)