Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Management Theory

Class at Faculty of Arts |
ABO500123

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1. Pojem jazykového managementu a jazykového plánování

2. Historie jazykového plánování, jazykový program národních hnutí

3. Jazykový management "jednoduchý" (v konkrétních interakcích) a "organizovaný" (v relevantních institucích), jejich souvztažnost, jazykověmanagementový cyklus

4. Procesuální pojetí jazykového managementu, předinterakční management

5. Jazykový, komunikační a sociokulturní management, funkce ekonomických faktorů

6. Normalizace termínů jako jazykový management

7. Jazyková výuka jako jazykový management

8. Jazykový management v různých doménách (podniky, školství, zdravotnictví, literatura, média)

9. Metody výzkumu jazykového managementu

10. Teoretické systémy jazykového managementu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kursu bude představena teorie jazykového managementu, která se snaží vystihnout "chování" jednotlivce, skupin i celé společnosti k jazyku a komunikaci. Budou probrány základní složky a pojmy této teorie a jazykový management bude analyzován v různých oblastech užívání jazyka. Na základě prostudované literatury budou studenti diskutovat o tematických okruzích uvedených v sylabu. Podkladem diskusí bude četba zadané literatury a referáty vzniklé na jejím základě, to vše doplněné o výklad učitele.

Literatura, která je v ČR obtížně dostupná, bude ke stažení na Moodlu.

Předmět je veden zároveň jako "teorie jazykových problémů". Popis kurzu bude průběžně upravován v Moodlu (Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky).