Charles Explorer logo
🇬🇧

Simultaneity in Czech Sign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500130

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurs podává stručný přehled prostředků, které umožňují simultánní přenos informací. Blíže se pak zaměřuje na tyto oblasti: souběžné užití manuálních a nemanuálních prostředků znakového jazyka, využití trojrozměrného prostoru a užití různých typů klasifikátorů.

V rámci probíraného tématu dojde také k reflexi strukturních odlišností českého a českého znakového jazyka. Práce v semináři bude založena na rozboru videoukázek českého znakového jazyka a diskusi nad probíraným tématem.

Součástí kursu je i praktické procvičování probíraných témat gramatiky českého znakového jazyka.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Simultánnost v ČZJ: manuální x nemanuální prostředky, prostor, klasifikátory. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.