Charles Explorer logo
🇬🇧

The 1968 Reversal. Writers, Critics and their (Non-)Compromise with Normalization

Class at Faculty of Arts |
ABO500136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) 20. 2. Úvod

Představení kurzu, způsobu práce, rozdělení referátů.   2) 27. 2.

Ladislav Štoll o Františku Halasovi

Štoll, Ladislav: Třicet let bojů za českou socialistickou poesii. Referát pronesený na pracovní konferenci Svazu československých spisovatelů dne 22. ledna 1950, Orbis: Praha 1950.

Štoll, Ladislav: Básník a naděje. Z bojů za českou socialistickou poezii, Československý spisovatel: Praha 1975, kap. Předmluva a Boje o tvůrčí nadání. K dispozici v pdf.   3) 6. 3. Ladislav Fuks

 Fuks, Ladisla: Křišťálový pantoflíček. Praha : Československý spisovatel, 1978,

 Fuks, Ladislav: Návrat z žitného pole. Praha : Československý spisovatel, 1974.    4) 13. 3.

Vítězslav Rzounek o Ivanu Klímovi

Rzounek, Vítězslav: Vyrábějí se nové mýty?, Nová mysl 18, č. 5, 1964, s. 559-571.

Rzounek, Vítězslav: Proti proudu. Stati z let 1963-1974, Čs. spisovatel: Praha 1974, s. 21-35.

K dispozici v pdf.

Rozšiřující:

Klíma, Ivan: Hodina ticha, Československý spisovatel: Praha 1963.   5) 20. 3.

Rudolf Kalčík

Kalčík, Rudolf: Bílý list. Praha : Naše vojsko, 1964.

Kalčík, Rudolf: Bílý list. Praha : Československý spisovatel, 1976.    6) 27. 3.

Josef Vohryzek o Arnoštu Lustigovi

Vohryzek Josef: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Literární noviny, 13, č. 26 (27. 6.), 1964, s. 5.

Vohryzek, Josef: Prozaická prvotina (recenze: Lustig, Arnošt: Noc a naděje, Čs. spisovatel: Praha 1958), Květen 3, č. 7 (březen 1958), 1957-58, s. 389-391; též in: Kniha Josefova I 1986, s. 112-117; též in: týž: Literární kritiky, Torst: Praha 1995, s. 81-84. K dispozici v pdf.

Vohryzek, Josef: Doslov, in: Lustig, Arnošt: Ulice ztracených bratří, Praha 1996, s. 367-371.   7) 3. 4. Vladimír Páral

Páral, Vladimír: Radost až do rána. Praha : Melantrich, 1975.

Škvorecký, Josef: Páralovo permanentní posvícení. In: Na brigádě. Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1979.   8) 10. 4. Antonín Brousek o Ivanu Skálovi

Brousek, Antonín: Rozpory rozporů. Pokus o malé odretušování portrétu Ivana Skály, Host do domu 12, č. 7, 1965, s. 1-7; též in týž: Podřezávání větve, Torst: Praha 1999, s. 35-46. K dispozici v pdf.

Brousek, Antonín: Poeta lapideus - básník skalní aneb Knihy přísně o dnešku, in: Na brigádě, Sixty-Eight Publishers: Toronto 1979, 61-81. K dispozici v pdf.   9) 17. 4. Bohumil Hrabal

Rukověti pábitelského učně. In: Tvorba, č. 2., 8. 1. 1975.

Rozhovor. In: Tvorba, č. 2., 8. 1. 1975.    10) 24. 4. Milan Blahynka

Blahynka, Milan: Milan Kundera prozaik, Plamen 9, č. 1 (leden), 1967, s. 44-54. K dispozici v pdf.

Blahynka, Milan: Pozemská poezie. Kapitoly k české poezii (1945 - 1975), Čs. spisovatel: Praha 1977, kapitola Spiritualistická recidiva. K dispozici v pdf. 11) 1. 5. Svátek práce 12) 8. 5. Den osvobození 13) 15. 5. Závěrečné shrnutí, udílení zápočtů.  

Doporučená literatura ke kursu - teorie rétoriky a argumentace

Roderick P. Hart, Suzanne M. Daughton: Modern Rhetorical Criticism, 3rd ed., Pearson/Allyn & Bacon: Boston 2005, především kapitoly o topoi, argumentu a struktuře.

Lotko, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky, Vydavatelství Univerzity Palackého: Olomouc 2004.

Kraus, Jiří: Rétorika a řečová kultura, Karolinum: Praha 2010, 2. vyd.

Kraus, Jiří: Rétorika v evropské kultuře i ve světě, Karolinum: Praha 2011, 2. vyd.

Szymanek, Krzysztof: Umění argumentace. Terminologický slovník, Univerzita Palackého: Olomouc 2003.  

Doporučná literatura - historiografická

Špirit, Michael: Literární kritik Josef Vohryzek. Kritický sborník 18, č. 1, 1998, s. 10-14. 

Suchomel, Milan: Literatura z času krize (Šest pohledů na českou literaturu 1958-1967), Atlantis: Brno 1992.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, Academia: Praha 2007-2008.

Holý, Jiří: Česká literatura IV. Od roku 1945 do současnosti, Český spisovatel: Praha 1996.

Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech, redigoval Jiří Holý za spolupráce Katky Volné, Akropolis/Filozofická fakulta UK v Praze: Praha 2010, 2. vyd, pasáže o V. Rzounkovi. on-line Slovník české literatury po roce 1945, www.slovnikceskeliteratury.cz  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rok 1968 přinesl zvrat ve vývoji české literatury a zásadní proměnu publikačních podmínek. Jak se autoři a literární kritici vyrovnávali s novými skutečnostmi diktovanými mimoliterárními faktory? V semináři ponecháme stranou prostor samizdatu či exilu a zaměříme se na ty osobnosti kulturního života, které se rozhodly v prostoru oficiální literatury zůstat i za cenu proměny vlastní poetiky.

V literární části nás bude zajímat, jak se proměnila poetika autorů, kteří publikovali před rokem 1968 a poté nalézali způsoby existence v nově uspořádaném ("normalizovaném") publikačním prostoru (Fuks, Hrabal, Páral). Též budeme sledovat, jak se proměňovala poetika zavedených autorů, kteří upravovali svá starší díla z 50. let "na míru" normalizaci, aniž by je k tomu vedla násilná lektorská či cenzorská doporučení a zásahy (Kalčík).

V části věnované literární kritice se zaměříme na proměnu (světo)názoru a kritérií hodnocení literatury po r. 1968 u literárních kritiků, kteří působili v 50. a 60. letech i poté v oficiální sféře (Štoll, Rzounek, Blahynka) a u kritiků, kteří v 50. a 60. letech působili v oficiální sféře a poté v samizdatu či exilu (Vohryzek, Brousek).

Kurz se skládá ze dvou částí: literární (Mgr. Píšová) a literárněkritické (Mgr. Andreas).