Charles Explorer logo
🇬🇧

Daedalus and Dionysos - Czech Decadence in the Light of Its Antiquity Sources

Class at Faculty of Arts |
ABO500145

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy   Následující tematické okruhy obsahují pouze teoretická východiska a jsou orientačním návrhem. Měly by být doplněny konkrétními ukázkami z teoretických úvah dekadentů, příslušnými básněmi apod.

1) Povaha antiky Antická mytologie a její filologická interpretace. Podstata řeckého mýtu.

2) Od rétoriky k moderně  Latinitas v proměnách evropské kultury. "Koperníkánský" obrat od rétoriky k ideologii. Atticismus a asianismus (Quintilianus).

3) Antika a fin de siècle Polyteismus jako nové paradigma. Neopaganismus. "Hemžení starých bohů" (Schlegel).

4) Antika a křesťanství Křesťanství jako univerzalismus, kartezianismus, monoteismus. Macharův "jed z Judey".

5) Dekadence - transhistorická konstanta? Manýrismus a romantismus jako univerzální pojmy. Moderna jako gesto.

6) Dekadentní ahistoričnost Antika jako "hromada střepů" (Hocke); Nietzscheho ahistorická interpretace: Apollón a Dionýsos.

7) S. K. Neumann - dionýsko-daidalský model Antická recepce: Suetonius, Apuleius , Ovidius

8) Karásek ze Lvovic - daidalsko-dionýský model Antická recepce: Petronius, Kodex z Nag Hammádí, List Římanům

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Slovo "dekadence" původně označovalo poslední fázi politické existence římského impéria, slovo "moderna" se také objevuje již v antice (nikoli v kladném slova smyslu). Nabízí se komparatistické srovnání: Jaký vztah mají novodobí "moderni", tedy dekadenti, k antické moderně? A kde se bere antický pocit na konci století? Seminář chce uchopit antiku jako interpretační klíč - sledovat konkrétní motiv, jeho transpozici z antického materiálu do moderního, přičemž okruh převzatých motivů a způsob jejich recepce nám pomůže formulovat jednotlivé ideologické "modely", založené na interpretaci antického dědictví, avšak veskrze soudobé a dobově příznačné.

Zároveň je třeba položit si otázku, nakolik je "dekadence" časovým fenoménem a nakolik univerzálním, transhistorickým jevem. Těžištěm práce by mělo být o problému recepce kriticky přemýšlet a zamyslet se nad přínosem a nedostatky interpretace, která je na takové recepci založena.