Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Contacts Between Czech and German

Class at Faculty of Arts |
ABO500157

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhované tematické okruhy:

Areálová lingvistika, středoevropský jazykový areál/svaz, standardní průměrná evropština, eurolingvistika (Kurzová, Thomas, Newerkla, Giger, Skála, Nekula, Marvan, Reiter, Boček...)

Německo-západoslovanské jazykové kontakty (Giger, Bayer, Scholze...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti hláskosloví (Gebauer, Komárek, Šlosar, Berger...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti morfologie a syntaxe (Berger, Giger, Marvanová, Panevová...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti lexika (Newerkla...)

Český jazykový purismus (Jelínek, Thomas, Engelhardt...)

Varia (Hašová...)  

Podmínky atestace: aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů (referáty, resumé zadaných textů apod.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Diachronně a typologicky koncipovaný seminář se zaměří na vybrané jevy z různých jazykových rovin, od hláskové po textovou, u nichž bylo v bohemistice navrženo nebo prokázáno ovlivnění češtiny němčinou. Jednotlivé jevy německo-české budou ukotveny v širší německo-slovanské perspektivě (západoslovanská jazyková skupina, tzv. středoevropský jazykový areál apod.).

Hlavní náplní semináře bude diskuse nad sekundární literaturou, nikoliv (primárně) vlastní analýza autentického jazykového materiálu.