Charles Explorer logo
🇬🇧

Essentials of Scholarly Writing and Editing

Class at Faculty of Arts |
ABO500172

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Uvedení do problému: Mluvení versus psaní. Text a textové prostory (Textový žánr a médium. Paratextové rysy. Titul. Podtitul. Motto. Citát. Parafráze. Aluze. Komentář. Poznámka pod čarou či na konci textu. Textové členění. Použitá literatura, její používání a soupis). 2. Textová argumentace (Výchozí propozice. Argumentace a vysvětlování. Průběžné závěry. "Logika" argumentace. "Důkaz". Rétorika argumentace. Víceznačnost, vágnost a expresivita. Zkrácené cesty a "můstkování" v argumentaci. Strategie persvaze. Argumentace příkladem a "příklad opaku". Generalizační potenciál textu. 3. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století I. 4. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století II. 5. Analýza konkrétních textů - četba vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století III. 6. - 9. Práce s textem (druhy bibliografií; způsoby citace a uvádění pramenů; ČSN katalogy a databáze; archivy; redigování, korektury; ediční příprava, odpovědný redaktor) 10. Analýza konkrétních textů - četba a analýza vybraných textů české literární vědy a publicistiky 20. století IV. 11. Jak napsat odbornou práci

Shrnutí: Zásady psaní práce seminární, ročníkové, bakalářské a diplomní.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář cvičí v praktických dovednostech umění jednotlivých žánrů: anotace, resumé, referát, recenze apod.