Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Chronicles since Renaissance to the Czech National Revival: Genre and Language

Class at Faculty of Arts |
ABO500173

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historik František Kutnar tvrdil, že Kronika česka Václava Hajka z Libočan „v dobách nejtěžších uchovávala živou jazykovou kontinuitu... přímo a nepřímo“. Bylo tomu tak doopravdy? V čem se tato kontinuita projevovala? Platí toto tvrzení pouze pro Hajka nebo také pro jiné autory?

Cílem kurzu je představit české dějepisectví z literárněvědného a lingvistického hlediska. Seminář chce definovat specifika česky psaných kronik od počátku knihtisku a poté sledovat vývoj a obměny žánru až do raného národního obrození. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu historiografických děl doby humanistické na literární produkci 18. a počátku 19. století.

Práce v semináři bude založena na diskusi nad vybranými texty.

Kurz je ze své podstaty interdisciplinární a může být přínosný jak pro bohemisty, tak pro historiky a zájemce z jiných oborů.

Tématické okruhy: 1. Místo dějepisectví v české raněnovověké literární produkci. 2. Kroniky a rétoriky. Autoři a čtenáři českých historiografických textů. 3. Kronika česká Václava Hájka z Libočan a její význam. 4. Starší české překlady německých a latinských kronik. Dílo Jana Kocína z Kocínetu. 5. Styly dějepisectví 17. století. Mikuláš Dačický, Tomáš Pešina z Čechorodu, Jan Kořínek. 6. Poselkyně starých příběhů českých Jana Františka Beckovského - plagiát nebo zpřístupnění Hájkovy kroniky? 7. Kalendář historický: Daniel Adam z Veleslavína a Jan Rulík. 8. Popis současného historického dění a Krameriusovy noviny. 9. Kronikařské zápisy lidové provenience v Českých zemích a v Německu. 10. Paměti Františka Jana Vaváka - směs žánrů a stylů. 11. Jazykové a obsahové tranformace v opisech starších historiografických děl. 12. Jazykové a obsahové tranformace v opisech soudobých historiografických děl. 13. Nová kronika česká Františka Martina Pelcla: na úsvitu rétorické tradice?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Historik František Kutnar tvrdil, že Kronika česka Václava Hajka z Libočan „v dobách nejtěžších uchovávala živou jazykovou kontinuitu... přímo a nepřímo“. Bylo tomu tak doopravdy? V čem se tato kontinuita projevovala? Platí toto tvrzení pouze pro Hajka nebo také pro jiné autory?

Cílem kurzu je představit české dějepisectví z literárněvědného a lingvistického hlediska. Seminář chce definovat specifika česky psaných kronik od počátku knihtisku a poté sledovat vývoj a obměny žánru až do raného národního obrození. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu historiografických děl doby humanistické na literární produkci 18. a počátku 19. století.

Práce v semináři bude založena na diskusi nad vybranými texty.

Kurz je ze své podstaty interdisciplinární a může být přínosný jak pro bohemisty, tak pro historiky a zájemce z jiných oborů.