Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Studies of Manuscripts and Old Prints

Class at Faculty of Arts |
ABO500201

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.  Úvod do středověké a raněnovověké paleografie (zacílený především na písma používaná v českých zemích) a do základů dalších pomocných věd historických (kodikologie, diplomatiky, chronologie).

2. Základní poučení o práci se starými tisky (včetně čtení fraktury), seznámení s nejdůležitější sekundární literaturou  (v tištěné i elektronické podobě) a práce s ní (zejména s Knihopisem a příručkami podobného typu).

3. Základní poučení o práci se středověkými a raněnovověkými rukopisy (včetně čtení novogotického písma), poučení o nejdůležitějších typech dochovaných rukopisů, místech jejich uložení a možnostech a způsobech jejich studia. Seznámení s příslušnou sekundární literaturou (soupisy rukopisů, edice, palegrafické čítanky apod.) a elektronickými zdroji (Manuscriptorium...).

4. Stručné seznámení s obrazovou složkou  zkoumaných tisků a rukopisů po stránce formální i obsahové (grafické techniky, základy křesťanské ikonografie).

5. Stručné poučení o dějinách knihtisku, způsobech výroby, vydávání a distribuce knih v raném novověku, vztazích mezi autorem, tiskařem a sazečem, vztazích mezi knihami tištěnými a rukopisnými apod.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Účastníci semináře se seznámí s hlavními metodami zkoumání starších českých textů rukopisných i tištěných, naučí se základům paleografie a dalších pomocných věd historických, vyzkouší si práci s originály i kopiemi středověkých a raněnovověkých rukopisů a starých tisků a dozvědí se, které příručky jsou k dispozici, kde je hledat a jak s nimi pracovat. Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni používat při vědeckém studiu dějin českého jazyka a české literatury nejen edice textů, ale i samotné historické prameny tištěné i rukopisné, měli by je umět samostatně vyhledat, přečíst a kriticky zhodnotit.

Vlastní náplní semináře jsou krátká teoretická poučení o dané problematice a pak především praktická cvičení a samostatná práce studentů, a to jak plnění úkolů zadaných přímo v hodinách, tak prezentace výsledků domácí přípravy. Podle možnosti jsou také organizovány exkurze do pražských i mimopražských historických knižních fondů.