Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Analysis of Czech Humanistic Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO500205

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

A) Část obecná - úvod do problematiky:

Zdroje ke zkoumání humanistické češtiny: prameny, edice, elektronické zdroje, slovníkové zdroje, gramatiky, sekundární literatura.

Dochovaný "jazyk": pravopis versus jazyk; žánrové členění dobové produkce.

Korpus starších textů: inspirace, předpoklady, provedení, využití.

Přístup ke starším textům: transliterace versus transkripce; jazykové jevy neurčitelné podle písemného záznamu.

B) Část analytická - návrhy témat (bude zpřesněno podle zájmu účastníků semináře):

Vybrané grafické jevy, spolehlivost grafického záznamu, dobová ortografie (zápis samohlásek: grafika versus hláskosloví; zpětné působení grafiky na jazykový vývoj?).

Jazykové jevy - především:

- morfologie (deklinace a konjugace - ustupující a nastupující typy; přechody mezi slovními druhy);

- slovotvorba (hybridní tvoření; odvozování sloves a změny samohláskové kvantity);

- lexikologie (zanikající a vznikající významy slov; integrace přejímek do jazykového systému);

- syntax (stavba věty, slovosled).  

Poznámka: Seminář probíhá v rámci doktorandského grantu "Lingvistická analýza českých humanistických textů" (2009-2011, GA UK č. 16 809).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář seznamuje studenty se specifiky jazyka a ortografie humanistické češtiny (1500-1620). Zaměřuje se na analýzu podstatných pravopisných a jazykových jevů ve větším počtu tisků (a okrajově též rukopisů) z celého období, nikoliv na detailní zkoumání jazyka jedné vybrané památky.

Materiálovou základnou výzkumů je Korpus českých humanistických textů.