Charles Explorer logo
🇬🇧

Corpus of Written Czech of the Czech Deaf

Class at Faculty of Arts |
ABO500208

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Východiskem pro seznámení se s problematikou korpusu DEAF, která zahrnuje témata jako koncepce zpracování textů, vč. lemmatizace, otázky spojené s reprezentativností korpusu DEAF a možnostmi jeho využití, je elementární poučení o korpusech a korpusové lingvistice (co je korpus, typy korpusů a jejich využití, ČNK, korpusový manažer Bonito). V průběhu celého kurzu je hlavní pozornost věnována osvojení praktických dovedností pro práci s korpusem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář poskytuje základní informace o korpusu DEAF (o korpusu psaných textů neslyšících), jehož aktuální budování přináší řadu specifických problémů. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.