Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistics and Artistic Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO500210

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V kurzu se studenti seznámí s některými přístupy k uměleckému textu pocházejícími z okruhu kognitivně a kulturně orientované lingvistiky.

Základní linií bude interpretační práce - využití těchto přístupů při výkladu vybraných děl moderní české poezie (příp. též prózy) podle výběru vyučující i studentů.

Druhou linii bude tvořit společná četba některých textů a/ z oblasti angloamerické - s důrazem na specifičnost konceptuální metafory v uměleckém textu, uplatnění teorie mentálních prostorů a tzv. blendů aj. (srov. např. M. Turner), b/ z okruhu lublinské školy - jazykový obraz světa ve vztahu k poetickým textům, zejm. se zaměřením na interpretaci konotací ("silných" i "slabých") a principy významových extenzí (A Pajdzińska, R. Tokarki). Pozornost bude věnována např. fenoménu tzv. poetické definice.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu se studenti seznámí s některými z přístupů k uměleckému textu, jež nabízí kognitivně a kulturně orientovaná lingvistika.

Prvním okruhem práce bude společná četba některých textů z oblasti angloamerické (M. Turner aj.) - s důrazem na specifičnost konceptuální metafory v uměleckém textu, na uplatnění teorie mentálních prostorů a tzv. blendů jako možných nástrojů interpretace, na "příběhovost" jazyka; další oblastí četby budou texty představitelů lublinské školy, kteří zkoumají jazykový obraz světa ve vztahu k poetickým textům, zejména se zaměřením na konotace a principy významových extenzí (A. Pajdzińska, R. Tokarski aj.). V teoretické rovině bude poukázáno na posun "od recepce ke kognici" a na různá pojetí vztahu mezi jazykem "běžným" a "básnickým".

Druhou (snad podstatnější) linii semináře bude představovat interpretační práce: půjde o využití kognitivnělingvistických přístupů při výkladu vybraných děl moderní české poezie a prózy, a to podle individuálního zájmu vyučující i studentů. Teoretická a interpretační pozornost bude soustředěna mj. na fenomén tzv. poetické definice.